Mae ein prosiect Love Life yn gweithio gyda phartneriaid ar draws Ewrop i ddatblygu rhaglen hyfforddi ar berthnasau a rhywioldeb dan arweiniad hyfforddwyr gydag anabledd dysgu.

 

1 Medi 2016 – 31 Awst 2019. Cyllidwyd gan Erasmus+.


Two hands holding and forming a heart

Mae’r prosiect Love Life wedi derbyn cyfanswm o €368,660 gan Raglen Erasmus+ yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer gwaith dros y dair blynedd nesaf.

Fe fydd y prosiect Love Life yn:

  • Datblygu rhaglen hyfforddi ar berthnasau a rhywioldeb wedi’i hanelu at gefnogi staff a gofalwyr teulu ar draws Ewrop.
  • Hyfforddi pobl gydag anabledd dysgu fel cyd-hyfforddwyr i gyflwyno’r hyfforddiant yma.
  • Cynnal digwyddiad gwybodaeth yng Nghymru i rannu cynnyrch y bydd y prosiect yn ei ddatblygu.

 

Fe fydd y prosiect yn elwa oddi wrth arbenigedd chwech o gyrff partner ar draws Ewrop:

  • Awstria: Salzburg University of Education Stefan Zweig. Coleg addysg uwch yn Salzburg ar gyfer hyfforddi athrawon sydd wedi datblygu a chyflwyno hyfforddiant ar y pynciau yma ar gyfer athrawon anghenion arbennig
  • Gwlad Belg: Fe fydd Cymdeithas Ewropeaidd Darparwyr Gwasanaethau i Bersonau gydag Anableddau (EASPD) yn cyfrannu gweithgaredd ymchwil ac yn rhannu gwybodaeth am y prosiect.
  • Ffrainc: Papillons Blancs. Darparydd gwasanaeth sydd yn cefnogi dros 1300 o bobl yn Dunkirk. Maen nhw wedi cymryd diddordeb neilltuol yn y pynciau hyn ac wedi datbygu pecyn adnoddau a DVD sydd wedi cael eu dosbarthu ar draws Ffrainc.
  • Yr Almaen: WFB Mainz. Corff sydd yn darparu gwasanaethau dydd i gyfanswm o 580 o blant ac oedolion. Yn  2015 fe wnaethon nhw greu ‘Liebelle’, Canolfan wybodaeth a chynghori i bobl gydag anableddau, gofalwyr teulu a staff cefnogi.
  • Yr Iseldiroedd: Parmeijer. Darparydd gwasanaeth mawr sydd yn cefnogi 4500 o bobl yn rhanbarth Rotterdam a De’r Iseldiroedd. Maen nhw’n gorff arloesol gydag enw da am ddatblygu rhaglenni hyfforddi gyda thîm bychan o staff yn darparu cefnogaeth i unigolion ar y pynciau hyn.
  • Slofenia: CUDV Draga. Darparydd gwasanaeth mawr yn rhanbarth Draga sydd yn cyflogi 450 o staff gydag enw da sylweddol o ddarparu cefnogaeth ar y pynciau yma drwy seicolegwyr hyfforddedig a staff hyfforddedig eraill.

 

 

Fe fydd Love Life hefyd yn ategu ac yn rhoi gwerth ychwanegol i weithgaredd perthynol am fywyd yn y gymuned yr ydym wedi ymrwymo iddo fel rhan o’n prosiect Bywyd Gwerthfawr, a’r prosiect Gweithio ar y Cyd gyda Rhieni.

Am ragor o wybodaeth am Love Life cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Zoe Richards ar zoe.richards@ldw.org.uk neu ffôn 029 2068 1160. Gallwch weld y newyddion diweddaraf am Love Life ar Twitter.