Rhedeg i Ffrindiau Gigiau Cymru yn Hanner Marathon Caerdydd

Dyddiad: 27.03.2022
Lleoliad: Caerdydd

Group of men and women getting ready to run

Bydd Hanner Marathon Caerdydd 2021 yn cael ei gynnal ddydd Sul, 27 Mawrth 2022.

Rydym yn chwilio am redwyr a raswyr cadeiriau olwyn o bob lefel i ymuno â Thîm Ffrindiau Gigiau i gefnogi ein cynllun cyfeillio.

Mae gennym 25 o leoedd rhad ac am ddim i unrhyw un sydd am ymuno â Thîm Ffrindiau Gigiau, rhedeg Hanner Marathon Caerdydd ac sy’n gallu ymrwymo i godi arian i gefnogi’r prosiect hwn.

Mae Hanner Marathon Caerdydd yn bellter gwych i’w redeg, boed yn nod personol i chi neu eich bod yn gweithio tuag at redeg marathon llawn.

Ynglŷn â Ffrindiau Gigiau

Mae Ffrindiau Gigiau Cymru yn paru pobl ag anabledd dysgu gyda rhywun heb anabledd dysgu sy’n rhannu’r un diddordebau, fel y gallant fynd i gigiau a digwyddiadau gyda’i gilydd.

Mae partneriaethau Ffrindiau Gigiau Cymru yn dod at ei gilydd i gael hwyl mewn llwythi o wahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau fel cystadlaethau reslo, cyngherddau, gemau pêl-droed a mwy. Yn ystod y cyfyngiadau symud, mae ein cyfeillion wedi bod yn cwrdd ar-lein ac wedi adeiladu detholiad dyfeisgar o weithgareddau ar-lein i gymryd rhan ynddynt.

Ar hyn o bryd mae Ffrindiau Gigiau Cymru yn gweithio yn Ynys Môn, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg, a Wrecsam.

Yng Nghymru, mae Ffrindiau Gigiau Cymru yn cael eu rhedeg gan Anabledd Dysgu Cymru, mae prosiectau Ffrindiau Gigiau eraill yn rhedeg yn Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon ac Awstralia.

Pam mae angen eich cefnogaeth arnom

Roedd 2020 yn flwyddyn anodd, ond mae aelodau wedi parhau i fynd gyda llawer o weithgareddau ar-lein. Rydym yn cael aelodau newydd drwy’r amser ac mae rhai cyfarfodydd â phellter cymdeithasol wedi dechrau’n ôl!

Mae gennym ffordd bell i fynd o hyd nes y byddwn yn dychwelyd i ‘normal’, ond tan hynny gall cael Ffrind Gigiau helpu gyda:

  • Lleihau unigrwydd ac arwahanrwydd
  • Iechyd a lles
  • Hyder
  • Cael llawer iawn o hwyl!

Gallwch weld beth rydym wedi bod yn ei wneud gyda’n fideo Uchafbwyntiau’r Cyfnod Clo yma.

Bod yn rhan o Dîm Ffrindiau Gigiau

Drwy fod yn rhan o Dîm Ffrindiau Gigiau byddwch yn ymuno â grŵp o redwyr gyda’r un nod o redeg i achos da ond byddwch hefyd yn cael

  • fest rhedeg bersonol felly byddwn yn eich gweld ar y diwrnod fel aelod o Dîm Ffrindiau Gigiau
  • pecyn codi arian a chyswllt rheolaidd i’ch helpu i’ch cadw ar y trywydd iawn
  • tîm ar hyd y cwrs i’ch cefnogi ar ddiwrnod y ras

Rydym yn gofyn i bawb sy’n cofrestru ar gyfer lle rhad ac am ddim godi o leiaf £250 i gefnogi gwaith Ffrindiau Gigiau.

Cofrestrwch ar gyfer eich lle rhad ac am ddim isod. Byddwn wedyn mewn cysylltiad i’ch cofrestru’n swyddogol ar gyfer y ras.

Eisoes wedi cael lle?

Os oes gennych le eisoes ar Hanner Marathon Caerdydd ond yr hoffech ymuno â Thîm Ffrindiau Gigiau a chodi arian ar gyfer y prosiect gwych hwn cysylltwch â runforgigbuddies@ldw.org.uk neu ffoniwch Inacia ar 029 2068 1160.

Byddwch yn cael yr holl gefnogaeth y bydd ein rhedwyr eraill yn ei chael, ond heb y targed codi arian.

Cyfarfod â’n Hanner Rhedwyr Tîm Gig Buddies Caerdydd

Mae ein rhedwyr yn codi arian ar gyfer Gig Buddies. Gallwch wneud rhodd i’w helpu i gyrraedd y targed codi arian. Gallwch hefyd helpu trwy rannu’r dudalen rhoi leol i annog mwy o bobl i gyfrannu. Gallwch glicio ar yr enwau a restrir isod i gael mwy o fanylion.

Adrian Burke, Nigel Bowen, Tudor Davies, Michael Mainwaring,  Dave Bingham, Sarah Roberts, Richard Griffiths

Cliciwch yma i gael y dudalen rhoi leol

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr