Group of men and women getting ready to run

Mae 26 rhedwr yn cymryd rhan yn y Hanner Marathon Caerdydd 2022 ar Dydd Sul, 27 Mis Mawrth 2022 i godi arian am ein prosiect Ffrindiau Gigiau Cymru.

Ynglŷn â Ffrindiau Gigiau

Mae Ffrindiau Gigiau Cymru yn paru pobl ag anabledd dysgu gyda rhywun heb anabledd dysgu sy’n rhannu’r un diddordebau, fel y gallant fynd i gigiau a digwyddiadau gyda’i gilydd.

Mae partneriaethau Ffrindiau Gigiau Cymru yn dod at ei gilydd i gael hwyl mewn llwythi o wahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau fel cystadlaethau reslo, cyngherddau, gemau pêl-droed a mwy. Yn ystod y cyfyngiadau symud, mae ein cyfeillion wedi bod yn cwrdd ar-lein ac wedi adeiladu detholiad dyfeisgar o weithgareddau ar-lein i gymryd rhan ynddynt.

Ar hyn o bryd mae Ffrindiau Gigiau Cymru yn gweithio yn Ynys Môn, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg, a Wrecsam.

Yng Nghymru, mae Ffrindiau Gigiau Cymru yn cael eu rhedeg gan Anabledd Dysgu Cymru, mae prosiectau Ffrindiau Gigiau eraill yn rhedeg yn Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon ac Awstralia.

Pam mae angen eich cefnogaeth arnom

Mae’r pandemig Covid 19 wedi bod yn anodd, ond mae aelodau wedi parhau i fynd gyda llawer o weithgareddau ar-lein. Rydym yn cael aelodau newydd drwy’r amser ac mae rhai cyfarfodydd â phellter cymdeithasol wedi dechrau’n ôl!

Gallwch weld beth rydym wedi bod yn ei wneud gyda’n fideo Uchafbwyntiau’r Cyfnod Clo yma.

Mae gennym ffordd bell i fynd o hyd nes y byddwn yn dychwelyd i ‘normal’, ond tan hynny gall cael Ffrind Gigiau helpu gyda:

  • Lleihau unigrwydd ac arwahanrwydd
  • Iechyd a lles
  • Hyder
  • Cael llawer iawn o hwyl!

 

Cefnogi ein rhedwyr

Mae’r 2 ffordd i gefnogi ein rhedwyr ar Tîm Gig Buddies.

Noddwch un o’r rhedwyr

Mae unrhyw nawdd boed fawr neu fach yn helpu ein hymdrechion codi arian i gefnogi gwaith Ffrindiau Gigiau Cymru. Ceir manylion ein holl redwyr a dolenni i’w tudalennau codi arian ar-lein isod.

Ymunwch â ni ar y diwrnod

Mae hanner marathon yn 13.11 milltir – mae hynny’n bell! Ymunwch â ni ar y diwrnod i annog ein rhedwyr ymlaen ac i gael blas ar yr awyrgylch ar ddiwrnod y ras yng nghanol Caerdydd. Os hoffech chi ymuno â ni ar y diwrnod e-bostiwch runforgigbuddies@ldw.org.uk .