Rhedeg i Ffrindiau Gigiau Cymru yn Hanner Marathon Caerdydd Hydref 2022

Dyddiad: 02.10.2022
Lleoliad:

A large group of people all wearing running shirts saying Gig Buddies

Bydd Hanner Marathon Caerdydd Wizz Air2022 yn cael ei gynnal ddydd Sul 2 Hydref 2022.

Rydym yn chwilio am redwyr a raswyr cadeiriau olwyn o bob lefel i ymuno â Thîm Ffrindiau Gigiau i gefnogi ein cynllun cyfeillio.

Mae gennym 25 o leoedd rhad ac am ddim i unrhyw un sydd am ymuno â Thîm Ffrindiau Gigiau, rhedeg Hanner Marathon Caerdydd ac sy’n gallu ymrwymo i godi arian i gefnogi’r prosiect hwn.

Mae Hanner Marathon Caerdydd Wizz Air yn bellter gwych i’w redeg, boed yn nod personol i chi neu eich bod yn gweithio tuag at redeg marathon llawn.

Cofrestrwch ar eich lle ymu.

Cliciwch yma i gofrestru

Ynglŷn â Ffrindiau Gigiau

Mae Ffrindiau Gigiau Cymru yn paru pobl ag anabledd dysgu gyda rhywun heb anabledd dysgu sy’n rhannu’r un diddordebau, fel y gallant fynd i gigiau a digwyddiadau gyda’i gilydd.

Mae partneriaethau Ffrindiau Gigiau Cymru yn dod at ei gilydd i gael hwyl mewn llwythi o wahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau fel cystadlaethau reslo, cyngherddau, gemau pêl-droed a mwy. Yn ystod y cyfyngiadau symud, mae ein cyfeillion wedi bod yn cwrdd ar-lein ac wedi adeiladu detholiad dyfeisgar o weithgareddau ar-lein i gymryd rhan ynddynt.

Ar hyn o bryd mae Ffrindiau Gigiau Cymru yn gweithio yn Ynys Môn, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg, a Wrecsam.

Yng Nghymru, mae Ffrindiau Gigiau Cymru yn cael eu rhedeg gan Anabledd Dysgu Cymru, mae prosiectau Ffrindiau Gigiau eraill yn rhedeg yn Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon ac Awstralia.

Pam mae angen eich cefnogaeth arnom

Mae ein prosiect yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl gydag anabledd dysgu. Mae cael Ffrind Gigiau yn golygu bod gan bobl ffrind newydd i fynd gyda nhw. Yn aml mae pobl gydag anabledd dysgu yn enwi staff cyflogedig fel eu ffrind a dydyn nhw ddim yn cael y cyfle i gael y bywyd cymdeithasol maen nhw yn ei ddymuno. Mae cael Ffrind Gigiau yn helpu i leihau unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol, mae’n gallu gwella eu iechyd a llesiant, eu hyder a chael bywyd cymdeithasol a hwyl fawr!

Dydy ein prosiect ddim yn gallu cyflenwi’r galw gyda’r adnoddau sydd gennym ar hyn o bryd, Mae gennym restr aros o bobl sydd eisiau ymuno gyda’r prosiect yn Ne a Gogledd Cymru. Mae’r gair yn lledaenu!

Fe fydd eich arian nawdd yn ein helpu i gynyddu’r nifer o bobl fydd yn gallu ymuno yn y prosiect a darganfod gwirfoddolwyr i greu pâr o Ffrindiau Gigiau.

Edrychwch i weld beth mae Ffrindiau Gigiau Cymru yn ei olygu i Toam a’i Ffrind Gigiau Sam.

Bod yn rhan o Dîm Ffrindiau Gigiau

Drwy fod yn rhan o Dîm Ffrindiau Gigiau byddwch yn ymuno â grŵp o redwyr gyda’r un nod o redeg i achos da ond byddwch hefyd yn cael

  • fest rhedeg bersonol felly byddwn yn eich gweld ar y diwrnod fel aelod o Dîm Ffrindiau Gigiau
  • pecyn codi arian a chyswllt rheolaidd i’ch helpu i’ch cadw ar y trywydd iawn
  • tîm ar hyd y cwrs i’ch cefnogi ar ddiwrnod y ras

Rydym yn gofyn i bawb sy’n cofrestru ar gyfer lle rhad ac am ddim godi o leiaf £250 i gefnogi gwaith Ffrindiau Gigiau.

Cofrestrwch ar gyfer eich lle rhad ac am ddim isod. Byddwn wedyn mewn cysylltiad i’ch cofrestru’n swyddogol ar gyfer y ras.

Cofrestrwch ar eich lle ymu.

Cliciwch yma i gofrestru

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr