Mae Anabledd Dysgu Wythnos  yn gyfle pwysig bob blwyddyn i godi ymwybyddiaeth am anabledd dysgu, y problemau y mae pobl gydag anabledd dysgu yn eu wynebu mewn bywyd, ac mae’n gyfle hefyd i gymeradwyo cyflawniadau pobl gydag anabledd dysgu. Mae Anabledd Dysgu Cymru yn trefnu ac y cefnogi’r digwyddiadau canlynol yn ystod Wythnos Anabledd Dysgu eleni. Cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda i roi gwybod inni am eich digwyddiad eich hun er mwyn inni allu eich helpu i’w hyrwyddo.

Sioe Deithiol Engage to Change Wrecsam – Llun, 17 Mehefin

Mae ein prosiect Engage to Change ar hyn o bryd yn cael ei redeg ar draws Cymru i gefnogi pobl ifanc 16-25 oed gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i gael lleoliadau gwaith cyflogedig yn para 6-12 mis. Heddiw rydyn ni’n cynnal sioe deithiol yn Wrecsam i arddangos straeon llwyddiannus y prosiect hyd yn hyn, ac i amlygu i gyflogwyr a phobl ifanc sydd yn chwilio am waith yng ngogledd Cymru sut y gall y prosiect eu helpu. Dilynwch Engage to Change ar Twitter a Facebook drwy’r hashnod #E2CWrexham i gael y newyddion diweddaraf o’r digwyddiad. Am ragor o wybodaeth am y prosiect ewch i wefan Engage to Change .

Ein harddangosfa Rhwydweithiau Cymdeithasol

Mae prosiect Ein Rhwydweithiau Cymdeithasol Mencap Cymru yn adrodd straeon 60 o bobl gydag anabledd dysgu ar draws Cymru yn bennaf drwy straeon personol sydd wedi’u dal mewn sgyrsiau gyda’u ffrindiau; partneriaid rhamantus neu aelodau’r teulu. Drwy gydol yr wythnos yma mae gan y prosiect arddangosfa yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd, sydd yn edrych ar natur cyfeillgarwch ac agosatrwydd i bobl gydag anabledd dysgu, a lle y gallwch wrando ar straeon personol a straeon gan bobl gydag anabledd dysgu am eu cyfeillgarwch a’u perthnasoedd. Dysgwch ragor am yr arddangosfa ar y dudalen digwyddiadau ar Facebook yma .

Lansio Strategaeth Anabledd Dysgu Caerdydd a Bro Morgannwg

Ar ddydd Mawrth fe fyddwn yn mynychu lansiad y Strategaeth Cydgomisiynu i Oedolion gydag Anableddau Dysgu newydd, gan Gyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Fe fyddwn hefyd yn hyrwyddo ein prosiect Ffrindiau Gigiau ac yn amlygu’r galw yr ydym wedi ei weld am Ffrindiau Gigiau i gael ei ehangu ar draws Cymru gyfan.

Ffrindiau Gigiau Caerdydd yn dathlu a lansio blwyddyn 2

Mae’n hynod o addas bod Wythnos Anabledd Dysgu ac Wythnos Ymwybyddiaeth Unigrwydd yn digwydd ar yr un dyddiadau. Mae pobl gydag anabledd dysgu ymysg rhai o’r bobl sydd fwyaf mewn perygl o fod yn unig ac wedi’u hynysu yn gymdeithasol mewn cymdeithas. Yn eu harolwg am unigedd cymdeithasol yn 2016, datgelodd Mencap ystadegau brawychus bod bron i 1 o bob tri person ifanc gydag anabledd dysgu yn treulio llai nag 1 awr y  tu allan i’w cartrefi ar ddydd Sadwrn nodweddiadol.

Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Gymdeithas Tai First Choice  am gytuno i gyllido ein prosiect Ffrindiau Gigiau am ei ail flwyddyn. Ar ddydd Sul 23 Mehefin fe fyddwn ni’n dathlu llwyddiant ein blwyddyn gyntaf, yn amlygu rhai o’r straeon o’n Ffrindiau Gigiau ac yn cyhoeddi ein cynlluniau ar gyfer blwyddyn dau – yn cynnwys ardaloedd newydd Gigiau Ffrindiau!

Y penwythnos yma fe fydd Ffrindiau Gigiau hefyd yn dod at ei gilydd ar gyfer noson allan yng Ngŵyl Tafwyl, gŵyl am ddim wych yng Nghastell Caerdydd sydd yn dathlu diwylliant Cymraeg. Dysgwch ragor am Ffrindiau Gigiau yma.

Gig Drag Syndrome

Mae Mencap Cymru yn cynnal parti cau Wythnos Anabledd Dysgu yn y Tramshed yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn 23 Mehefin. Fe fydd perfformiadau gan y rhyfeddol Drag Syndrome, y perfformwyr di-flewyn-ar-dafod gyda syndrom Down sydd yn creu cynnwrf yn y byd drag. Mae tocynnau am ddim i bobl gydag anabledd dysgu eu rhieni a’u cefnogwyr a dim ond £5 (yn cynnwys ffi archebu) i bawb arall.

Dywedwch wrthyn ni am eich digwyddiad Wythnos Anabledd Dysgu

Fel bob amser, rydyn ni eisiau hyrwyddo ac amlygu pwysigrwydd y gwaith sydd yn digwydd ar draws Cymru gyfan. Os ydych chi’n cynnal digwyddiad yr wythnos yma i nodi Wythnos Anabledd Dysgu, rhowch wybod inni os gwelwch yn dda er mwyn inni eich helpu i’w hyrwyddo Cysylltwch gyda ni ar  enquiries@ldw.org.uk neu ffoniwch 029 2068 1160.

Thema Wythnos Anabledd Dysgu eleni ydy chwaraeon a chynhwysiant .