Mae Anabledd Dysgu Cymru yn falch o gyhoeddi lansiad ein gwefan newydd sbon. Rydym wedi bod yn gweithio’n galed dros y flwyddyn ddiwethaf i gyflwyno gwefan sy’n hawdd i’w defnyddio, yn llawn gwybodaeth ac sydd bellach yn caniatáu i chi dalu ar-lein yn gyflym a diogel am ein cyrsiau a’n digwyddiadau hyfforddi.

Two young men and a young woman wearing a hijab in an office and smiling at the camera

 

Mae ein gwefan newydd hefyd yn ymatebol, sy’n golygu ei bod hi bellach yn haws ei defnyddio ar ffonau clyfar a chyfrifiaduron llechen. Rydym yn gyffrous i gyhoeddi bod ein gwefan newydd bellach yn cynnwys:

  • Dulliau talu ar-lein cyflym a diogel am ein cyrsiau hyfforddi a digwyddiadau.
  • Adran newyddion a pholisi well – sy’n ei gwneud hi’n haws i chi ddilyn y newyddion diweddaraf o’r sector anabledd dysgu yng Nghymru; ein gwaith polisi a lobio hanfodol; ac erthyglau ac ysgrifau nodwedd newydd o’n cylchgrawn ar-lein, Llais.
  • Ffordd newydd, cyflym a hawdd i ddod yn aelod o Anabledd Dysgu Cymru.
  • Tudalennau prosiect gwell, sy’n eich galluogi i ddysgu mwy am ein gwaith.
  • Nodwedd ‘cyfrannu’ newydd i ganiatáu ein cefnogwyr i gyfrannu a chefnogi ein gwaith.
  • Gwell defnyddioldeb a hygyrchedd – gan gynnwys testun a lluniau mwy clir, ‘edrychiad a theimlad’ cyffredinol gwell, gan sicrhau profiad mwy dymunol wrth i chi bori’r wefan a chanfod yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch.
  • Haws ei defnyddio, a chanlyniadau chwilio mwy manwl.
  • Haws rhannu pethau ar gyfryngau cymdeithasol, gan olygu ei bod hi’n haws i chi rannu ein gwybodaeth ac adnoddau ar eich tudalennau cyfryngau cymdeithasol eich hunain.

Rydym hefyd yn gyffrous iawn i gyhoeddi ein bod wedi creu ein llawlyfr Clir a Hawdd poblogaidd, yn rhad ac am ddim. Gallwch yn awr lawrlwytho’r holl adnoddau yn y llawlyfr yn rhad ac am ddim, a fydd yn eich tywys drwy’r broses ysgrifennu, cynhyrchu a sicrhau ansawdd gwybodaeth hawdd ei darllen ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu.

Dros y mis nesaf byddwn yn gwella ein gwefan fwy byth drwy ychwanegu:

  • Tudalennau hawdd eu darllen.
  • Adnoddau gwell a mwy manwl, gan roi mwy o gymorth a chyngor i chi ar faterion pwysig ynghylch anabledd dysgu a hawliau dynol.

Gwefan newydd – a newyddion am ein cyllid

Wrth ymateb i’n gwefan newydd, dywedodd Martyn Jones, Prif Weithredwr Anabledd Dysgu Cymru: “Rwy’n gyffrous iawn am lansiad ein gwefan newydd oherwydd mae’r holl waith caled y tu ôl i’w datblygu wedi cael ei sbarduno gan ymrwymiad i sicrhau bod ein presenoldeb ar-lein mor gynhwysol a hygyrch ag sy’n bosibl. Mae amseru’r lansiad hefyd yn bwysig oherwydd rhai dyddiau yn unig sydd ers i ni dderbyn cadarnhad gan Lywodraeth Cymru bod Gweinidogion wedi cytuno i barhau i ariannu ein prosiect Bywyd Gwerthfawr.

“Mae’r cyhoeddiad hwn gan Lywodraeth Cymru yn golygu y byddwn yn gallu parhau â’r gwaith gwych yr ydym yn ei wneud i sicrhau newidiadau ystyrlon ym mywydau pobl o bob oed sydd ag anabledd dysgu a’u teuluoedd a gofalwyr ledled Cymru. Mae hefyd yn rhoi amser i ni gynllunio a chryfhau ein cysylltiadau â rhanddeiliaid hen a newydd i alluogi Anabledd Dysgu Cymru i berfformio ei rôl arwain allweddol wrth ddarparu ‘Rhaglen Gwella Bywydau’ Llywodraeth Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos â Gwenda Thomas, cadeirydd newydd Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Anabledd Dysgu, i gyflawni’r amcan hwn.

“Bydd y wefan newydd hefyd yn ein helpu i barhau â’n gwaith ar nifer o brosiectau eraill megis Rhwydwaith Gweithio ar y Cyd gyda Rhieni, Love Life a Ffrindiau Gigiau Caerdydd. Bydd hefyd yn cael ei defnyddio i’n helpu i ddarparu mwy o wasanaethau a rhai gwell megis Hawdd Darllen Cymru, a’n rhaglen hyfforddi. Fel y partner sy’n arwain, y prosiect Engage to Change, byddwn yn parhau i weithio â’n holl bartneriaid a datblygu’r berthynas weithio agos sydd gennym â’r Loteri Fawr i reoli a chydlynu darparu’r prosiect mwyaf y mae wedi ei weinyddu yng Nghymru.

 “Mae’n gyfnod cyffrous i Anabledd Dysgu Cymru wrth i ni ail-afael yn ein hymdrechion i sicrhau ein bod yn diogelu hawliau pobl sydd ag anableddau dysgu yn awr ac yn y dyfodol. I ddarganfod mwy gallwch ddefnyddio ein gwefan i gael gafael ar wybodaeth, yn ogystal ag archebu lle yn ein cynhadledd flynyddol, Dyfodol Pob Un Ohonom Ni, ar 13 – 14 Tachwedd.”