Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am Reolwr Datblygu Busnes. Mae hwn yn gyfle cyffrous i arwain ar ddatblygu strategaeth i ehangu ac amrywio ein cylld er mwyn cynorthwyo i gynnal y sefydliad a’n prosiect Ffrindiau Gigiau Cymru.A diverse group of people

Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn hynod bwysig i ni, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yng ngwerthoedd ein tîm. Mae’r ffordd rydym yn gweithio yn deg, yn gynhwysol ac yn hyblyg ac mae ein tîm yn cael eu gwerthfawrogi a’u cefnogi. Gobeithiwn y bydd gennych ddiddordeb mewn ymuno â’n tîm cyfeillgar, ffyddlon ac angerddol. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gennych os ydych wedi profi gwahaniaethu wrth ymgeisio am swyddi gan ein bod wedi ymrwymo i gynyddu a chefnogi gweithlu amrywiol.

Darganfyddwch fwy am weithio i Anabledd Dysgu Cymru yma.

Rheolwr Datblygu Busnes

Oriau a lleoliad: 22.5 awr yr wythnos y gellir eu gweithio’n hyblyg dros yr wythnos. Gallwch fod yn gweithio yn ein swyddfa yn Llanisien, Caerdydd a gallwch hefyd weithio rhai o’ch oriau o’ch cartref. Fodd bynnag, os na allwch deithio i’r swyddfa, gallwch fod yn weithiwr cartref.

Cyflog: Cyflog blynyddol gwirioneddol o £24,407 yn codi drwy gynyddiad blynyddol i £25,630 yn seiliedig ar 22.5 awr yr wythnos (cyfwerth ag amser llawn £40,136 yn codi i £42,147).

 Y rôl: Bydd y swydd 2 flynedd hon yn arwain ar ymchwilio, datblygu, dylanwadu a sicrhau cyllid newydd.  Fe fyddwch yn:

 • meddu ar gefndir mewn gweithredu strategaethau cyllido a chyrraedd targedau cynhyrchu incwm.
 • gallu mynd ati i adeiladu a chynnal cysylltiadau cadarnhaol gyda chyllidwyr, rhoddwyr, partneriaid a rhanddeiliaid allweddol
 • bod â hanes llwyddiannus o gael grantiau a rhoddion o ansawdd uchel
 • hunan-ysgogol
 • meddu ar ddealltwriaeth dda o’r cyfleoedd a’r rhoddion cyllido sydd ar gael i elusennau yng Nghymru a phrofiad o adnabod rhai newydd.

 Am fwy o fanylion gweler isod:

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym ni

 • Cynllun pensiwn gyda chyfraniad cyflogwr o 7.5%
 • 25 diwrnod o wyliau blynyddol yn codi i 28 diwrnod ynghyd â gwyliau banc
 • Tâl salwch
 • Seibiant dibynyddion â thâl  ac amser i ffwrdd ar gyfer apwyntiadau meddygol
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr i chi a’ch teulu
 • Brechiadau ffliw am ddim a phrofion llygaid
 • Swyddfa eang fodern
 • Cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus ardderchog
 • Parcio am ddim
 • Raciau beic
 • Yn agos at siopau ac amwynderau.

Darganfyddwch fwy am weithio i Anabledd Dysgu Cymru yma.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich CV atom a llythyr eglurhaol neu glip fideo yn dweud wrthym pam mae gennych ddiddordeb yn y rôl a sut rydych chi’n cwrdd â phob rhan o’r fanyleb person.

Os ydych chi eisiau help neu angen ffordd wahanol o wneud cais, anfonwch e-bost atom yn enquiries@ldw.org.uk neu ffoniwch ni ar 029 20681160. Byddwn yn cynnig cyfweliad i bobl anabl neu bobl sy’n profi hiliaeth os ydych yn bodloni’r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd.  Os ydych chi’n teimlo eich bod chi’n bodloni’r categori hwn, rhowch wybod i ni (heb roi unrhyw fanylion) pan fyddwch chi’n gwneud cais.  Ni fydd y wybodaeth hon yn cael ei rhoi i’r panel hyd nes y bydd y rhestr fer wedi ei chreu.

Os yw’n bosibl, anfonwch e-bost eich cais i enquiries@ldw.org.uk. Os na allwch ei anfon drwy e-bost, gallwch ei bostio atom yn: Anabledd Dysgu Cymru, 41 Lambourne Crescent, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd CF14 5GG.

Dyddiad cau

Dydd Iau 27 Mehefin 2024

Dyddiad cyfweliad

Dydd Mawrth 9 Gorffennaf 2024