Rydym am i Gymru fod y wlad orau yn y byd i bobl ag anabledd dysgu fyw, dysgu a gweithio ynddi ac rydym yn chwilio am 2 gyd-weithiwr newydd i ymuno â’n tîm ymroddedig ac angerddol i’n helpu i gyflawni hyn.

Rheolwr Arloesedd (30 awr yr wythnos) £29,967 i £33,713 pro rata Graddfa Gyflog ADC Gradd 6 + Phensiwn

Rydym yn chwilio am reolwr profiadol sydd â chefndir mewn prosiectau anabledd dysgu ar gyfer chwilio am gyfleoedd prosiect newydd a fydd yn gwella bywydau pobl ag anabledd dysgu.

Byddwch yn rheoli rhai o’n prosiectau a darnau o waith cyffrous llai gan gynnwys rhwydwaith Rhieni ag anabledd dysgu, Ffrindiau Gigiau, perthnasoedd a rhywioldeb a datblygu unrhyw brosiectau newydd sy’n codi.

Swyddog Ymchwil a Pholisïau Uwch (30 awr yr wythnos am 1 flwyddyn) £27,229 i £31,216 pro rata Graddfa Gyflog ADC Gradd 5/6 + Phensiwn

Rydym i gyd yn addasu i’r newidiadau yn ein bywydau sydd wedi’i achosi gan Covid-19.  Rydym am i chi sicrhau bod pobl ag anabledd dysgu yn gallu gwneud hyn hefyd a bod polisi’r llywodraeth yn diwallu eu hanghenion.

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi os oes gennych chi sgiliau polisi ac ymchwil, gwybodaeth gadarn am strwythurau Llywodraeth Cymru yn ogystal â’r rhwystrau sy’n wynebu pobl ag anabledd dysgu a’r gallu i gyflwyno ein safbwynt polisi yn hyderus i amrywiaeth o gynulleidfaoedd.

I Gynnig:

I wybod mwy am y rolau, cysylltwch â Zoe Richards, Prif Weithredwr os gwelwch yn dda:

Ebost: zoe.richards@ldw.org.uk

Am fanylion pellach a ffurflen gais, lawrlwythwch y canlynol os gwelwch yn dda:

Gallwn ni dderbyn ceisiadau mewn fformat clywedol/fideo os yw’n well gennych chi. Os oes angen gwneud eich cais mewn fformatiau eraill, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau a chyfweliadau:

Dyddiad Cau: 11 Chwefror 2021

Cyfweliadau: Ddigwyddiff trwy Zoom ym mis Chwefror hwyr neu fis Mawrth cynnar.  Cadarnheir dyddiadau gyda chi os byddwch chi’n llwyddiannus.

Anfonwch eich cais wedi ei gwblhau at:

Ebostiwch e at: enquires@ldw.org.uk

Neu

Rheolwr Adnoddau Dynol & Llywodraethiant
Anabledd Dysgu Cymru
41 Lambourne Crescent
Parc Busnes Caerdydd
Llanisien
Caerdydd
CF14 5GG

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ledled Cymru.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o Gymru ac o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol gan gynnwys menywod, cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) a phobl â phrofiad byw perthnasol.

Gwarantwn ni gyfweliad i ymgeiswyr anabl sy’n cwrdd â’r meini prawf hanfodol