Mae’r Rhwydwaith Gweithio ar y Cyd gyda Rhieni yn brosiect partneriaeth gyda’r nod o wella cefnogaeth i rieni gydag anabledd dysgu yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.


1 Awst 2016 i 31 Gorffennaf 2019.  Cyllidiwyd gan Sefydliad Esmée Fairbairn.


Y partner arweiniol ar y prosiect ydy Norah Fry Institute ym Mhrifysgol Bryste ac mae  Comisiwn yr Alban ar gyfer Anableddau Dysgu (SCLD) yn cyflenwi’r prosiect yn yr Alban. Yng Nghymru mae Anabledd Dysgu Cymru yn cynnal cyfarfodydd rhwydwaith yng ngogledd a de Cymru i rieni a gweithwyr proffesiynol i rannu profiadau, syniadau ac arfer da.

Mae rhieni gydag anabledd dysgu a’u plant yn dioddef gwahaniaethu ac anfantais sylweddol. Tra bod yna arfer cadarnhaol wedi’i sefydlu i gefnogi’r rheini yma, mae darpariaeth yn parhau i fod yn wael.

Mae’r arfer da sydd yn bodoli dan fygythiad oherwydd yr hinsawdd ariannol cyfredol, diffyg ystyriaeth o anghenion rhieni mewn polisi a diffyg ymwybyddiaeth gweithwyr proffesiynol o anghenion cefnogi rhieni.

Mae Gweithio ar y Cyd gyda Rhieni yn brosiect DU gyfan gyda’r nod o greu newid cadarnhaol i rieni gydag anabledd dysgu a’u teuluoedd dros gyfnod o 3 blynedd.

Mae’r prosiect yma yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol o’r gwasanaethau prif ffrwd a gwasanaethau teulu ar draws y DU i weithio tuag at weledigaeth gyffredin a dulliau ar y cyd o weithio gyda rhieni ag anabledd dysgu.

Yng Nghymru mae gan y prosiect 4 amcan strategol:

  • Dylanwadu ar ddatblygiad deddfwriaeth, polisïau ac arfer sydd yn effeithio ar rieni gydag anabledd dysgu.
  • Gweithio ar lefel ymarferwyr gyda’r sector cyfreithiol a gwasanaethau plant a theuluoedd prif ffrwd cyffredinol i hyrwyddo ymwybyddiaeth o sut i weithio’n effeithiol gyda rhieni ag anabledd dysgu.
  • Adeiladu ar y sylfaen tystiolaeth ar gyfer polisïau ac arferion effeithiol sydd yn cefnogi hawliau rhieni gydag anabledd dysgu a’u plant i gael bywyd teulu diogel gyda’i gilydd, gan eu hyrwyddo a’u rhannu.
  • Bod yn llais y gweithwyr proffesiynol sydd yn gweithio gyda rhieni ag anabledd dysgu, cydlynnu rhwydwaith DU gyfan ar gyfer rhannu arfer cadarnhaol.

Yng Nghymru, mae ein Rhwydwaith Gweithio ar y Cyd gyda Rhieni yn dwyn ynghyd eiriolwyr, gweithwyr proffesiynol a rhieni gydag anabledd dysgu i rannu arfer da a gweithio tuag at gael y gefnogaeth gywir.

Mae’r rhwydwaith yn cyfarfod yng ngogledd a de Cymru ac mae’n cael ei redeg mwn partneriaeth gyda Pobl yn Gyntaf y Fro a Cyswllt Conwy ar gyfer Anableddau Dysgu.

Mae adnoddau a dolenni defnyddiol i rieni gydag anabledd dysgu a’r gweithwyr proffesiynol sydd yn gweithio gyda nhw y ein hadran Adnoddau.

Cyllidir y Rhwydwaith Gweithio ar y Cyd gyda Rhieni gan Sefydliad Esmée Fairbairn . Rydyn ni’n ddiolchgar i Sefydliad Baring  am gyllido’r rhwydwaith yn ystod y camau cynharaf.

Am ragor o wybodaeth am y rhwydwaith gweithio ar y cyd gyda rhieni a sut y gallwch ymuno e-bostiwch Sam Williams neu ffoniwch 029 2068 1177.