Mae Anabledd Dysgu Cymru yn awyddus i benodi 3 unigolyn i ymuno â’n tîm: Cydlynydd Cymorth Gweinyddol; Cydlynydd Aelodaeth, Digwyddiadau ac Ymgysylltu; Gweinyddwr Cyllid.

Rydym wedi ymestyn y dyddiad cau ar gyfer y 3 swyddi hyn at 12y.p, dydd Llun 4 Gorffennaf 2022.

Sut i wneud cais

Gweler y swyddi isod am ragor o wybodaeth. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais, lawrlwythwch yr holl ddogfennau dan bob swydd.  Os ydych chi eisiau cymorth i lenwi ein ffurflen gais neu os ydych chi angen dull arall o ymgeisio, yna cysylltwch â ni ar enquiries@ldw.org.uk neu ffoniwch ni ar 029 20681160.

Y dull ymgeisio rydym ni’n ei ffafrio yw ar-lein, ond gallwch chi hefyd lawrlwytho ac argraffu eich cais a’i bostio atom yn Anabledd Dysgu Cymru, 41 Lambourne Crescent, Llanisien, Caerdydd CF14 5GG.

Rydym yn awyddus iawn i glywed gan bobl a allai brofi gwahaniaethu wrth ymgeisio am swyddi. Rydym wedi ymrwymo i dyfu a chefnogi gweithlu amrywiol.

Y dyddiad cau ar gyfer yr holl swyddi yw 12yp, Dydd Llun 4 Gorffennaf 2022

Gweithio i Anabledd Dysgu Cymru

Rydym yn sefydliad sy’n ceisio sicrhau bod ein diwylliant, ein polisïau a’n harferion yn adlewyrchu ein bod yn parhau i weithio tuag at fod yn gyflogwr modern, teg, cyfartal a chynhwysol.

Rydym yn cynnig model hybrid o weithio o weithio gartref ac o’n swyddfa yn Llanisien, Caerdydd. Cewch fwy o wybodaeth ynghylch gweithio i Anabledd Dysgu Cymru yma (PDF).


Rydym ni wedi gwneud rhai newidiadau i’n tîm staff ac wedi creu’r tair rôl newydd ganlynol i lunio’r sefydliad ar gyfer y dyfodol:


Cydlynydd Cymorth Gweinyddol — 30 awr yr wythnos. £20,884 pro-rata codi  yn ôl  cynyddran blynyddol i £23,492.  Adolygiad cyflog yn yr arfaeth.

Os ydych chi’n greadigol ac yn dda am ddod o hyd i atebion, efallai y bydd ein rôl Cydlynydd Cymorth Gweinyddol newydd yn addas i chi. Bydd y rôl hon yn darparu cefnogaeth weinyddol lefel uchel i’r tîm ac yn arwain ar ddatblygiad parhaus systemau a phrosesau i wella’r ffordd rydym ni’n gweithio. Ar gyfer y swydd hon, rydym yn cynnig model gweithio hybrid – o’ch cartref ac o’n swyddfa yn Llanisien, Caerdydd. Gallwch ddarganfod mwy a gwneud cais yma:


Cydlynydd Aelodaeth, Digwyddiadau ac Ymgysylltu — 30 awr yr wythnos.  £20,884 pro-rata codi  yn ôl  cynyddran blynyddol i £23,492.  Adolygiad cyflog yn yr arfaeth.

Ydych chi’n berson â sgiliau cyfathrebu cryf a’r gallu i ddatblygu perthnasoedd gwaith da? Yna beth am wneud cais i fod yn Gydlynydd Aelodaeth, Digwyddiadau ac Ymgysylltu newydd? Bydd y rôl hon yn meithrin perthynas gyda’n haelodau a’n dilynwyr yn ogystal â gweinyddu ein digwyddiadau, a’n marchnata a hyrwyddo ein gwaith a’n gwasanaethau. Ar gyfer y swydd hon, rydym yn cynnig model gweithio hybrid – o’ch cartref ac o’n swyddfa yn Llanisien, Caerdydd. Darllenwch fwy am y rôl a sut i wneud cais yma:


Gweinyddwr Cyllid — 15 awr yr wythnos. £19,732 pro-rata codi  yn ôl  cynyddran blynyddol i £20,493.  Adolygiad cyflog yn yr arfaeth.

Ydych chi’n dechrau eich gyrfa ym maes cyllid, neu efallai bod gennych chi brofiad cyllid eisoes ac yn chwilio am rôl newydd? Mae angen Gweinyddwr Cyllid newydd arnom ni i gynorthwyo ein Uwch Swyddog Cyllid gyda chyfriflyfrau gwerthu a phrynu – ai dyma’r rôl i chi? Ar gyfer y swydd hon, rydym yn cynnig model gweithio hybrid – o’ch cartref ac o’n swyddfa yn Llanisien, Caerdydd. Gallwch ddarganfod mwy a gwneud cais yma: