Deall Colli Golwg – 18 Chwefror 2022

Dyddiad: 18.02.2022
Lleoliad: Ar-lein

Cefnogi pobl gydag anabledd dysgu

Cwrs am ddim. O 10:00yb tan 11:00 yb

Nod yr hyfforddiant ydy codi ymwybyddiaeth am y cyflyrau llygaid mwyaf cyffredin a’r effaith potensial y mae’r rhain yn ei gael ar bobl gydag anabledd dysgu. Fe fydd y sesiwn yn dangos pwysigrwydd cael mynediad i ofal llygaid.

Fe fydd y cyfranogwyr sydd yn mynychu yn deall rhgaor am golli golwg i bobl gydag anabledd dysgu a’i effaith ar eu bywydau.

Erbyn diwedd yr hyfforddiant fe fydd y cyfranogwyr yn gallu:

  • Cael rhagor o ymwybyddiaeth o gyffredinolrwydd colli golwg i bobl gydag anabledd dysgu.
  • Rhestru cyflyrau llygaid cyffredin a’u heffaith potensial.
  • Disgrifio sut y gall colli golwg a cholli golwg heb ei adnabod effeithio ar fywyd ac ymddygiad person.
  • Trafod rhwystrau potensial i bobl gydag anabledd dysgu i gael mynediad i ofal llygaid
  • Gwybod lle i ddarganfod adoddau yn gysylltiedig gyda’r modiwl yma

Datblygwyd a chyflwynir yr hyfforddiant yma gan RNIB.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs yma

Mae’r cwrs yma ar gyfer unrhyw un sydd yn gweithio ym myd iechyd neu ofal cymdeithasol sydd yn gweithio gyda phobl gydag anabledd dysgu.

Dysgu pellach

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y sesiwn hyfforddi Ymddygiad a Cholli Golwg sydd ar gael:

Manylion archebu

Unwaith y byddwch wedi archebu lle ar y cwrs fe fyddwn yn anfon cyfarwyddiadau i chi ar sut i ymuno gyda’r sesiwn.

Eich manylion

Fe fydd enwau a chyfeiriadau e-bost unrhyw un sydd yn archebu lle ar y cwrs yma yn cael eu rhannu gyda RNIB i ddibenion gweinyddu a hwyluso’r cwrs yn unig. Ni fydd Anabledd Dysgu Cymru yn rhannu eich gwybodaeth gyda neb arall.

Darperir y cwrs hwn mewn partneriaeth rhwng RNIB ac Anabledd Dysgu Cymru.

Darperir y cwrs hwn mewn partneriaeth rhwng RNIB ac Anabledd Dysgu Cymru.

rnib logo

25 o leoedd ar gael
Safonol
Tocyn i unrhyw un sydd ddim yn dod o dan unrhyw un o’r categorïau isod.
£0.00 y person/dydd
Sefydliad bach
I gyrff gydag incwm blynyddol o lai na £1 miliwn.
£0.00 y person/dydd
Person gydag anabledd dysgu
Unrhyw un sydd ag anabledd dysgu yn mynychu yn ei gapasiti ei hun neu fel cynrychiolydd corff fel gwirfoddolwr, aelod neu gyflogai
£0.00 y person/dydd
Rhiant/Gofalwr Teulu
Unrhyw un sydd yn ofalwr di-dâl i berson gydag anabledd dysgu. Does dim rhaid i’r person gydag anabledd dysgu fod gyda’r person.
£0.00 y person/dydd
Myfyriwr
Unrhyw un sydd wedi cofrestru ar gwrs llawn neu ran amser yn berthynol i iechyd a gofal cymdeithasol.
£0.00 y person/dydd
Gofalwr cyflogedig
Gofalwr cyflogedig sydd yn cefnogi rhywun ag anabledd dysgu i fynychu’r digwyddiad na fyddai wedi gallu mynychu/cymryd rhan yn y digwyddiad yn llawn heb gefnogaeth.
£0.00 y person/dydd
Dyddiad: 18/02/2022
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr