Ni yw ysgrifenyddiaeth y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd Dysgu, ar ran y Consortiwm Anabledd Dysgu.

Mae’r Grŵp Trawsbleidiol yn cynnwys Aelodau’r Senedd o rai o’r prif bleidiau gwleidyddol yng Nghymru ac aelodau o Grŵp Cyfeirio Anabledd Cymru. Nod y Grŵp yw hyrwyddo’r materion sy’n effeithio ar fywydau pobl ag anabledd dysgu yng Nghymru a’u teuluoedd/gofalwyr.

Mae Consortiwm Anabledd Dysgu yn cynnwys sefydliadau trydydd sector yng Nghymru sy’n cynrychioli buddiannau pobl ag anableddau dysgu a’u teuluoedd/gofalwyr: All Wales ForumPobl yn Gyntaf Cymru GyfanCymorth Cymru, Anabledd Dysgu Cymru, Down’s Syndrome Association (Cymru) a Mencap Cymru.

Sefydlwyd y grŵp yn dilyn trafodaethau o fewn y Consortiwm am yr angen i amlygu’r materion penodol mae pobl ag anabledd dysgu a’u teuluoedd/gofalwyr yn eu hwynebu yng Nghymru. Rydym ni wedi bod yn aelodau o’r Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd ers peth amser ac er bod llawer o’r materion a godwyd yn y grŵp hwn yr un mor berthnasol i fywydau pobl ag anableddau dysgu, mae llawer o faterion eraill sy’n effeithio’n benodol ar bobl ag anableddau dysgu a’u teuluoedd yr oeddem ni’n teimlo bod angen rhoi sylw iddynt. Dyna pam y penderfynodd y Consortiwm sefydlu Grŵp Trawsbleidiol newydd ar Anabledd Dysgu i edrych ar y materion hyn. Fodd bynnag, byddwn yn parhau i weithio gyda’r Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd ar faterion sy’n effeithio ar bobl anabl ledled Cymru.

Bu i’r Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd Dysgu newydd gyfarfod am y tro cyntaf ar 11 Mai 2022 i ethol Cadeirydd ac Ysgrifennydd. Fe wnaeth aelodau’r grŵp ethol Sioned Williams AS yn Gadeirydd a Samantha Williams yn Ysgrifennydd y grŵp ar ran Anabledd Dysgu Cymru. Rhoddodd Joe Powell, Cyfarwyddwr Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, gyflwyniad yn y cyfarfod ar pam ei fod yn meddwl ei bod yn bwysig sefydlu’r Grŵp Trawsbleidiol newydd a’i obeithion o ran yr hyn y gallai’r grŵp ei gyflawni. Bu’r aelodau hefyd yn trafod pynciau a siaradwyr gwadd posibl ar gyfer cyfarfodydd y dyfodol a chytunwyd y dylai o leiaf hanner y siaradwyr ym mhob cyfarfod fod yn bobl â phrofiad byw. Gallwch ddarllen cofnodion hawdd eu deall y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Mai 2022 yma.

Bydd cyfarfodydd y dyfodol yn agored i unrhyw un sy’n dymuno mynychu. Bydd dyddiadau a gwybodaeth am sut i ymuno â’r cyfarfodydd ar gael yn fuan. Os hoffech chi dderbyn e-byst am gyfarfodydd y dyfodol a gwaith y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd Dysgu, cliciwch yma i ymuno â’r rhestr bostio.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar-lein drwy Zoom: 12.30-1.30pm, ddydd Mercher 21 Medi 2022. I gadw eich lle, cliciwch yma os gwelwch yn dda.