Mae Ffrindiau Gigiau yn gynllun cyfeillio sydd yn paru pobl gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth yn Ne Cymru* gyda gwirfoddolwr sydd yn rhannu’r un diddordebau, fel eu bod yn gallu mynd i gigau a digwyddiadau gyda’i gilydd.

(*Yn Ne Cymru cyllidir i ddarparu’r prosiect ym Mhen-y-Bont ar Ogwr, Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf a Merthyr.  Yng Ngogledd Cymru cyllidir i ddarparu’r prosiect yn y chwe sir i gyd (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam.)

Byddwn ni’n lawnsio ein prosiect Ffrindiau Gigiau Gogledd Cymru yn ystod ein cynhadledd blynyddol ym mis Tachwedd.  Rydyn ni’n hynod o ddiolchgar i First Choice Housing Association a Phrosiect Trawsnewid Anabledd Dysgu am eu holl gefnogaeth i wneud dechrau da ac i aelodau Grŵp Llywio Ffrindiau Gigiau Gogledd Cymru i gyd sydd yn gweithio gyda ni ar ddatblygu’r prosiect.

 


1 Ebrill 2018 – 31 Mawrth 2021. Cyllidwyd gan Gymdeithas Tai First Choice (De a Gogledd Cymru a Rhaglen Trawsnewid Anabledd Dysgu (Gogledd Cymru).


Gig Buddies standing together - two young women smiling

Mae Ffrindiau Gigiau yn canolbwyntio’n benodol ar ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal gyda’r nos, fel cyngherddau, er mwyn dymchwel nifer o’r rhwystrau sydd yn atal pobl gydag anabledd dysgu rhag mynd allan gyda’r nos ac aros i fyny’n hwyr.

Mae’r rhwystrau yma’n cynnwys diffyg cefnogaeth neu gefnogaeth anhyblyg sydd yn gorfodi pobl i adael digwyddiadau yn gynnar. Mae rhwystrau eraill yn cynnwys trafnidiaeth, hyder, diogelwch a hygyrchedd lleoliadau a digwyddiadau. Yn bwysicaf, mae Ffrindiau Gigiau yn rhydd i ddewis beth ydy eu ‘gig’ a phryd a lle maen nhw eisiau mynd.

Gall ‘gig’ fod yn gyngerdd neu gŵyl, ond hefyd gall fod yn gêm rygbi, taith i’r amgueddfa neu barc pleser, neu ymweliad â’r traeth. Gallai eich Ffrind Gig fod yn Ffrind Pêl Droed, Ffrind Sglefr Rolio, Ffrind Syrffio. Os ydych chi’n cael anhawster i fynd i ddigwyddiadau a Gigiau gall Ffrind Gig wneud hyn yn bosibl i chi. Mater i chi ydy dweud wrthyn ni pa fath o Ffrind rydych chi eisiau!

Os ydych dros 18 oed ac yn byw yn Ne Cymru (Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, RhCT, Bro Morgannwg) neu yng Ngogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam), ac os hoffech gael Ffrind Gigiau i fynd allan yn amlach, neu os ydych yn adnabod rhywun gydag anabledd dysgu a fydda’n elwa o gael Ffrind Gig, yna cysylltwch â ni.

Ein tîm Ffrindiau Gigiau ydy Lyndsey Richards, Rheolwr y Prosiect, Kai Jones, Cydgysylltydd y Prosiect, a Kylie Smith, Cydgysylltydd y Prosiect.

E-bost: gigbuddies@ldw.org.uk neu ffôn: 029 2068 1160. Gallwch chi hefyd ddilyn Gig Buddies Cardiff / Ffrindiau Gigiau Caerdydd ar  FacebookTwitter ac Instagram.