Hyfforddiant a digwyddiadau i ddod

Mae lleoedd ar gael ar gyfer y cyrsiau a’r digwyddiadau yma i gyd. Gwelwch y manylio i bwcio ar-lein.

Mae’r teitlau hyn a rhai eraill hefyd ar gael fel hyfforddiant mewnol.

Diwrnod yn fy mywyd

Cynhadledd flynyddol Anabledd Dysgu Cymru 2024 Dydd Mercher 6 Tachwedd, Canolfan Busnes ...
Rhagor o wybodaeth

Cyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd Dysgu

Ymunwch â ni ar gyfer y Grŵp Trawsbleidiol nesaf ar Anabledd Dysgu Dydd Mercher 26 Mehefin ...
Rhagor o wybodaeth

Digwyddiadau blaenorol

Beth sy’n digwydd i’n gwasanaethau dydd?

Cyfarfod rhwydwaith rhad ac am ddim o Gysylltiadau Cymru Mae croeso i bawb ymuno â'r ...
Rhagor o wybodaeth

Cyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd Dysgu (Copy)

Ymunwch â ni ar gyfer y Grŵp Trawsbleidiol nesaf ar Anabledd Dysgu Dydd Mawrth 16 Mawrth ...
Rhagor o wybodaeth

Caru eich iechyd

Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru 2023 Dydd Mercher 8 Tachwedd 2023, Canolfan ...
Rhagor o wybodaeth

Rhedeg i Ffrindiau Gigiau Cymru yn Hanner Marathon Caerdydd Hydref 2023

Bydd Hanner Marathon Caerdydd 2023 yn cael ei gynnal ddydd Sul 1 Hydref 2023. Ynglŷn â ...
Rhagor o wybodaeth

Engage to Change: Rhannu’r canlyniadau

Noddir y digwyddiad hwn gan Vaughan Gething AS Gweinidog yr Economi. Mae'r prosiect Engage ...
Rhagor o wybodaeth

Cyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd Dysgu

Ymunwch â ni ar gyfer y Grŵp Trawsbleidiol nesaf ar Anabledd Dysgu Beth yw'r Grŵp ...
Rhagor o wybodaeth

Cysylltiadau Cymru: Cyfarfod rhwydwaith Cymru gyfan

Edrych ar bresgripsiynu cymdeithasol ar gyfer pobl ag anabledd dysgu Yn y sesiwn ar-lein ...
Rhagor o wybodaeth

Lle rydym yn mynd o’r fan hyn?

Dysgu oddi wrth y pandemig i wneud dyfodol gwell Casnewydd, De Cymru: Dydd Mercher 16 Tachwedd ...
Rhagor o wybodaeth

Cysylltiadau Cymru: digwyddiad rhwydweithio

Aros i Fyny yn Hwyr – dewis y bywyd rydyn ni eisiau Ymunwch gyda ni am 10:30 am ar ddydd ...
Rhagor o wybodaeth

Ymgynghoriad Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid

Rydym eisiau clywed beth rydych chi’n feddwl am y newidiadau i’r Diogeliadau Amddiffyn ...
Rhagor o wybodaeth

Cynhwysiant a hygyrchedd yn y Celfyddydau – Beth sydd angen i ni ei newid?

Mae Hijinx, Disability Arts Cymru ac Anabledd Dysgu Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i ddynodi’r ...
Rhagor o wybodaeth

Cynhwysiant a hygyrchedd yn y Celfyddydau – Beth ydym yn ei wybod yn barod?

Mae Hijinx, Disability Arts Cymru ac Anabledd Dysgu Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i ddynodi’r ...
Rhagor o wybodaeth

Cynhwysiant a hygyrchedd yn y Celfyddydau – Beth sydd gan gymunedau i’w ddweud?

Mae Hijinx, Disability Arts Cymru ac Anabledd Dysgu Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i ddynodi’r ...
Rhagor o wybodaeth

Digwyddiad rhwydwaith Cymuned Arfer Technoleg wedi’i Bersonoli

Archwilio’r defnydd o dechnoleg i gael mynediad i ofal iechyd   Ymunwch â ni fore Iau 5 ...
Rhagor o wybodaeth

Ffrindiau Gigiau Cymru: Y gymdeithas fawr

Heddiw - Dydd Iau 31 Mawrth 2022! Mae Y Gymdeithas Fawr Ffrindiau Gigiau Cymru Gogledd ...
Rhagor o wybodaeth

Engage to Change – Y pedair blynedd gyntaf

Ymunwch gyda Engage to Change ar gyfer lansio adroddiad gwerthuso diweddaraf y prosiect “Y ...
Rhagor o wybodaeth

Cynhadledd Flynyddol 2021 – Gallwn ni ei weithio allan

Bu ein Cynhadledd Flynyddol 2021 ‘Gallwn ei Weithio Allan’ yn llwyddiannus, diolch i’n holl ...
Rhagor o wybodaeth

Hawl i Holi Covid

Ymunwch gyda ni i siarad am effaith y pandemig ar bobl gydag anableddau dysgu yng Nghymru a’i ...
Rhagor o wybodaeth

Digwyddiad rhwydwaith Cymuned Arfer Technoleg wedi’i Bersonoli

Ymunwch gyda ni ar ddydd Iau 12 Awst i ymuno gyda sgyrsiau a thrafodaethau ar sut i adeiladu ...
Rhagor o wybodaeth

Cysylltiadau Cymru: digwyddiad rhwydweithio

Ffyrdd creadigol o feithrin cysylltiadau a chyfeillgarwch a sut mae'r dull I-Team yn helpu pobl ...
Rhagor o wybodaeth

Ymgynghoriad: y cwricwlwm newydd i Gymru

Rydyn ni eisiau clywed eich barnau ar yr hyn sy’n bwysig i blant a phobl ifanc gydag anabledd ...
Rhagor o wybodaeth

Astudiaeth Coronafeirws a Phobl gydag Anableddau Dysgu

Mae’r pandemig COVID-19 wedi atal a newid llawer o’r pethau rydyn ni’n eu gwneud, ein ...
Rhagor o wybodaeth

Astudiaeth Coronafeirws a Phobl gydag Anableddau Dysgu

Beth sydd wedi bod yn digwydd i bobl gydag anableddau dysgu yng Nghymru ers Mawrth ...
Rhagor o wybodaeth

Cyfarfod rhwydwaith Cysylltiadau Cymru

Ymunwch gyda ni ar gyfer y cyfarfod cyntaf o’n rhwydwaith newydd Cysylltiadau Cymru sydd yn ...
Rhagor o wybodaeth

Y ffordd ymlaen – darparu cyflogaeth ar gyfer pobl gydag anabledd dysgu ac awtistiaeth

Ymunwch â ni ar 24 Mawrth i wybod mwy am yr Ymchwil tu ôl i Engage to Change a’r hyn rydyn ni’n ...
Rhagor o wybodaeth

Cymuned ymarfer technoleg wedi’i bersonoleiddio yn y gymuned Cymru gyfan

Ar-lein drwy Zoom 10:00 am tan 11:15 am Ymunwch gyda’n cyfarfod diweddaraf o’r rhwydwaith ...
Rhagor o wybodaeth

Tyfu’n hŷn yng Nghymru

Rydyn ni eisiau clywed gan bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru am fynd yn hŷn. Mae gan ...
Rhagor o wybodaeth

Engage to Change: Menywod yn y Gwaith, 21 Ionawr

  Mae’r prosiect Engage to Change wedi bod yn gweithio gyda phobl ifanc ar draws ...
Rhagor o wybodaeth

Pawb

Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru 2020 Eleni bydd ein Cynhadledd Flynyddol ar ...
Rhagor o wybodaeth

Darganfod mwy am sut y gall Cyngor ar Bopeth helpu pobl yng Nghymru

Mae Cyngor ar Bopeth wedi bod yn helpu pobl yng Nghymru am fwy nag 80 mlynedd. Mae ganddynt ...
Rhagor o wybodaeth

Cymuned ymarfer technoleg bersonol Cymru gyfan

  Mae llawer o bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru wedi cael eu heithrio yn ...
Rhagor o wybodaeth

Engage to Change: rydym yn dal i ffynnu dan y cyfyngiadau

  Dim ond 6% o bobl gydga anabledd dysgu ac 16% o bobl gydag awtistiaeth sydd mewn ...
Rhagor o wybodaeth

Cymuned ymarfer technoleg bersonol Cymru gyfan

Rydyn ni wedi clywed oddi wrth nifer o bobl bod y rheolau aros adref yn gwneud i bobl deimlo’n ...
Rhagor o wybodaeth

Comisiynu ar gyfer bywyd da: blwyddyn yn ddiweddarach

Digwyddiad am ddim. Ym mis Mawrth 2019 cyhoeddodd y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol ganllaw ...
Rhagor o wybodaeth

Cefnogaeth ar gyfer byw yn yr 21ain ganrif

Mae technoleg fodern yn chwarae rhan gynyddol yn ein bywydau o ddydd  i ddydd gan gyflwyno ...
Rhagor o wybodaeth

Dwi yma

  Roedd ein cynhadledd flynyddol 2019, Dwi yma, yn edrych ar bwysigrwydd pobl gydag ...
Rhagor o wybodaeth

Sioe Deithiol Engage to Change De Orllewin Cymru (Digwyddiad am ddim)

Dim ond 6% o bobl ag anabledd dysgu a 16% o bobl gydag awtistiaeth sydd mewn cyflogaeth yn y ...
Rhagor o wybodaeth

Sioe Deithiol Engage to Change De Ddwyrain Cymru (Digwyddiad am ddim)

Dim ond 6% o bobl ag anabledd dysgu a 16% o bobl gydag awtistiaeth sydd mewn cyflogaeth yn y ...
Rhagor o wybodaeth

Cefnogaeth ar gyfer byw yn yr 21ain ganrif

Yn arddangos rôl technoleg mewn dewis, rheolaeth ac annibyniaeth Tocynnau o £15 Mae ...
Rhagor o wybodaeth

Sioe Deithiol Engage to Change Wrecsam (Digwyddiad am ddim)

Mae ychydig o leoedd wedi eu cadw ar gyfer cyflogwyr. Os ydych chi’n gyflogwr ac eisiau ...
Rhagor o wybodaeth

Ymgynghori: Parcio i bobl anabl a deiliaid Bathodyn Glas

Rhoddir Bathodynnau Glas i rai pobl anabl er mwyn gadael iddynt ddefnyddio mannau parcio ...
Rhagor o wybodaeth

Credu ym mhob plentyn

Ymagweddau cadarnhaol tuag at ymddygiad sydd yn herio Fe fydd y digwyddiad ymarferol a ...
Rhagor o wybodaeth

Gwella Bywydau, Gwella Arfer

  Dros y deunaw mis diwethaf, mae’r sector anableddau dysgu wedi dod ynghyd i ...
Rhagor o wybodaeth

Dyfodol pob un ohonom ni

Roedd y gynhadledd yma'n edrych ar sut y gallwn ni fuddsoddi mewn dyfodol gwell i bobl gydag ...
Rhagor o wybodaeth

Y tu hwnt i diriogaeth gwasanaeth

Mae'r rhan fwyaf o bobl gydag anabledd dysgu yn dweud bod cyfeillgarwch a pherthnasoedd yn ...
Rhagor o wybodaeth

Caru eich iechyd

Mae iechyd pobl ag anabledd dysgu yn waeth na iechyd pobl eraill yng Nghymru ac maen nhw'n byw ...
Rhagor o wybodaeth
Dangoswch ragor
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders