Comisiynu ar gyfer bywyd da: blwyddyn yn ddiweddarach

Dyddiad: 16.03.2020
Lleoliad: Cardiff Bay

Digwyddiad am ddim.

Ym mis Mawrth 2019 cyhoeddodd y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol ganllaw “Comisiynu llety a chefnogaeth ar gyfer bywyd da i bobl gydag anabledd dysgu”.

Blwyddyn yn ddiweddarach rydyn ni’n eich gwahodd i ymuno gyda ni i fyfyrio ar weithrediad ac effaith y canllaw.

Yn “Comisiynu ar gyfer bywyd da: blwyddyn yn ddiweddarach” fe fyddwn yn cyflwyno canfyddiadau ein hymarferiad meincnodi ar sut mae’r canllaw yn cael ei ddefnyddio yng Nghymru.

Gallwch gymryd rhan yn y meincnodi drwy gwblhau ein harolwg byr yma.    Cwblhau ein harolwg

Fe fydd siaradwyr o Lywodraeth Cymru, cyrff comisiynu, darparwyr, mudiadau hunaneiriolaeth a rhieni a gofalwyr yn rhoi eu persbectif ar y canllaw dros y 12 mis diwethaf.

Siaradwyr sydd wedi eu cadarnhau:

 

Dydd Mawrth 10 Mawrth, 9:45 – 3:15

Lleoliad: Futures Inn, Bae Caerdydd

Rhaglen

Mae hwn yn ddigwyddiad am ddim. Darperir cinio a lluniaeth.

Er bod hwn yn ddigwyddiad am ddim byddwch yn gorfod talu £30 os ydych wedi archebu lle ac os na fyddwch yn mynychu ar y diwrnod. Os na allwch ddod ffoniwch ni os gwelwch yn dda ar 029 2068 1160 i ganslo eich lle ac osgoi gorfod talu.

 

 

Cefnogir y digwyddiad hwn gan Cymorth Cymru ac Anabledd Dysgu Cymru, gyda chymorth ariannol gan Fwrdd Comisiynu Cenedlaethol Cymru.

80 o leoedd ar gael
Safonol
Tocyn i unrhyw un sydd ddim yn dod o dan unrhyw un o’r categorïau isod.
£0.00 y person/dydd
Sefydliad bach
I gyrff gydag incwm blynyddol o lai na £1 miliwn.
£0.00 y person/dydd
Person gydag anabledd dysgu
Unrhyw un sydd ag anabledd dysgu yn mynychu yn ei gapasiti ei hun neu fel cynrychiolydd corff fel gwirfoddolwr, aelod neu gyflogai
£0.00 y person/dydd
Rhiant/Gofalwr Teulu
Unrhyw un sydd yn ofalwr di-dâl i berson gydag anabledd dysgu. Does dim rhaid i’r person gydag anabledd dysgu fod gyda’r person.
£0.00 y person/dydd
Gofalwr cyflogedig
Gofalwr cyflogedig sydd yn cefnogi rhywun ag anabledd dysgu i fynychu’r digwyddiad na fyddai wedi gallu mynychu/cymryd rhan yn y digwyddiad yn llawn heb gefnogaeth.
£0.00 y person/dydd
Myfyriwr
Unrhyw un sydd wedi cofrestru ar gwrs llawn neu ran amser yn berthynol i iechyd a gofal cymdeithasol.
£0.00 y person/dydd
Dyddiad: 16/03/2020
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr