Diwrnod yn fy mywyd

Dyddiad: 06.11.2024 - 15.11.2023
Lleoliad: Cyffordd Llandudno a Chasnewydd
A row of colourful line drawings of people

Cynhadledd flynyddol Anabledd Dysgu Cymru 2024

 • Dydd Mercher 6 Tachwedd, Canolfan Busnes Conwy, Cyffordd Llandudno
 • Dydd Mercher 13 Tachwedd, Gwesty Village, Abertawe

 

Cliciwch yma i archebu eich tocynau prisiau gostyngol

 

Bob dydd, mae pobl ag anabledd dysgu yn llywio byd sy’n llawn cyfleoedd a heriau. O gymryd rhan mewn gweithgareddau dyddiol i ddilyn eu diddordebau, mae pobl yn ymdrechu i fyw bywydau boddhaus er gwaethaf y rhwystrau maen nhw yn eu hwynebu. Mae rhai pobl yn mwynhau amgylcheddau cefnogol sy’n meithrin eu doniau a’u galluoedd, ac yn hyrwyddo dewis, llais a rheolaeth. Mae gan eraill gyfyngiadau ar eu cyfleoedd a’r hyn maen nhw’n ei wneud.

Bydd Diwrnod yn fy Mywyd yn edrych ar yr hyn y mae pobl ag anabledd dysgu yn ei wneud gyda’u hamser, faint o ddewis sydd gan bobl, pa mor foddhaus ydyw, a beth mae pobl yn ei wneud i greu Cymru sydd yn lle gwell i bobl ag anabledd dysgu fyw, dysgu, caru a gweithio ynddi.

“Ar ôl y pandemig, dechreuodd popeth agor, ond doedd y gwasanaeth dydd ddim ar agor. Roedd pawb mor anhapus am nad oedden ni gyda’n ffrindiau.” Sarah Griffiths, Pobl yn Gyntaf Sir Fynwy

“Dwi ddim yn colli’r ganolfan ddydd, dwi wrth fy modd nawr. Rwy’n gwneud fy newisiadau fy hun, gallaf wneud yr hyn rydw i eisiau. Rwy’n hapusach.” Kirsty Harley, Pobl yn Gyntaf Rhondda Cynon Taf.

Cymryd rhan

Hoffem glywed gennych os hoffech gyfrannu at Ddiwrnod yn fy Mywyd. Gallwch rannu eich straeon neu’r gwaith rydych chi’n ei wneud ar y thema “beth rydyn ni’n ei wneud gyda’n hamser”, mae hyn yn cynnwys pethau fel:

 • Mynychu gwasanaethau dydd
 • Gwneud penderfyniadau am yr hyn rwy’n ei wneud
 • Beth sy’n fy atal rhag gwneud yr hyn rydw i eisiau?
 • Gwaith
 • Gwirfoddoli
 • Arferion cyfyngol, sut maen nhw’n anafu pobl a sut y gellir dod â nhw i ben
 • Cymryd risg sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn
 • Sut gallwn ni roi mwy o ddewis i bobl?
 • Cael bywyd cymdeithasol a pherthynas

Rydym yn chwilio am bobl a sefydliadau a hoffai

 • Rhoi sgwrs
 • Dangos ffilm
 • Rhedeg gweithdy

Cliciwch yma i gymryd rhan

Archebu Cyntaf i’r Felin

Archebwch eich tocyn nawr a chael arian i ffwrdd. Bydd unrhyw un sy’n archebu tocynnau cyn 1 Mehefin 2024 yn cael gostyngiad hyd at 10%.

Safonol £108 tan 1 Mehefin, wedyn £120

Sefydliad bach £80 tan 1 Mehefin, wedyn £88 

Person ag anabledd dysgy £28 tan 1 Mehefin, wedyn £32

Rhiant / Gofalwr Teulu £28, tan 1 Mehefin, wedyn £32

Myfyriwr £28, tan 1 Mehefin, wedyn £32 (Wedi cofrestru ar gwrs llawn yn berthynol i iechyd a gofal cymdeithasol)

Cefnogaeth £0, Cefnogwr cyflogedig neu ddi-dâl, yn cefnogi rhywun ag anabledd dysgu yn y digwyddiad na allai fynychu fel arall.

Cliciwch yma i archebu eich tocynau prisiau gostyngol

Cliciwch yma am ganllaw hygyrchedd Abertawe.

Cliciwch yma am ganllaw hygyrchedd Cyffordd Llandudno.

Arddangos, nawdd a hysbysebu

Smiling conference delegates and speakers

Mae cefnogi ein cynhadledd drwy hysbysebu, nawdd neu arddangos,  yn rhoi cyfle i chi gyrraedd a dylanwadu ar bobl a sefydliadau yng nghymuned anabledd dysgu Cymru. Gall hefyd eich helpu i:

 • Cynyddu gwelededd eich sefydliad
 • Targedu sefydliadau yn y maes hwn mewn ffordd gost-effeithiol
 • Dod o hyd i gleientiaid, partneriaid, a chwsmeriaid newydd
 • Cynyddu eich cyfran o’r farchnad di-elw
 • Meithrin perthynas â mudiadau eraill yn y sector gwirfoddol
 • Dangos eich ymrwymiad i sector di-elw cryf

Fel arddangoswr yn y digwyddiad, fe gewch:

 • Gofod arddangos mewn prif leoliad
 • 2 le i staff yn eich stondin arddangosfa sy’n gallu mynychu’r gynhadledd fel cynrychiolwyr llawn neu’r cyfle i roi’r lleoedd i eraill
 • Eich logo a manylion sefydliad i ymddangos o fewn llawlyfr y Gynhadledd
 • Cyfle i arddangos eich baner dros dro yn y dderbynfa ddigwyddiadau
 • Tabl 6 troedfedd wedi’i ddarparu
 • WiFi a chyflenwad trydan ar gael
 • Cinio a lluniaeth yn gynwysiedig

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

I drafod eich opsiynau cysylltwch â Lucy O’Leary

Mae pedwar opsiwn gwahanol ar gael i chi allu noddi ein digwyddiad:

 • Nawdd aur
 • Nawdd arian
 • Nawdd efydd
 • Nawdd cinio

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

I drafod eich opsiynau cysylltwch â Lucy O’Leary

Trwy gymryd hysbyseb yn llawlyfr y gynhadledd cewch:

 • Hysbyseb lliw A4 tudalen llawn neu hanner tudalen yn llawlyfr y gynhadledd
 • Arddangosir eich logo ar dudalennau’r gynhadledd ar wefan Anabledd Dysgu Cymru gyda hyperddolen i wefan y cwmni

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

I drafod eich opsiynau cysylltwch â Lucy O’Leary

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders