Hawl i Holi Covid

Dyddiad: 27.09.2021
Lleoliad: Ar lein

Ymunwch gyda ni i siarad am effaith y pandemig ar bobl gydag anableddau dysgu yng Nghymru a’i wersi am sut y gallwn weithio gyda’n gilydd yn y dyfodol.

Woman with a learning disability wearing a mask talking to a support worker

Mae ymchwil bob amser wedi chwarae rôl bwysig mewn sut rydym yn deall profiadau pobl gydag anableddau  a sut rydym yn darganfod os ydy polisïau yn cael eu gweithredu a’r effaith maen nhw’n ei gael ar bobl.

Mae sut mae ymchwil yn cael ei wneud a sut mae’n cael ei ddefnyddio yn bwysig wrth lunio’r dyfodol.

Y digwyddiad yma, a gynhelir gan y partneriaid sydd yn rhan o’r tîm Coronafeirws ac Astudiaeth Dysgu yng Nghymru, ydy’r trydydd mewn cyfres yn amlygu materion sylweddol a godwyd gan y pandemig Covid-19. Fe fyddwn yn clywed gan y 5 partner ac yn ymuno gyda nhw fydd yr Athro Debbie Forster o Brifysgol Caerdydd a fu’n gweithio ar yr ymchwil a arweiniodd at yr adroddiad Drws ar Glo: Datgloi bywydau a hawliau pobl anabl yng Nghymru ar ôl COVID-19.

Rydym eisiau clywed oddi wrthych os oes gennych chi gwestiynau i bobl sydd yn gwneud ymchwil yng Nghymru a syniadau am sut mae canfyddiadau o ymchwil yn gallu cael eu defnyddio a phwy sydd angen eu defnyddio. Sut y gallwn ni gryfhau ein negeseuon a’u gwneud yn fwy effeithiol? Beth mae angen inni ei wybod o hyd a sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i ddelio gyda hyn?

Fe fyddwn ni’n siarad am yr heriau a’r cyfleoedd y mae’r pandemig Covid-19 wedi’u cyflwyno ar gyfer gwneud a defnyddio ymchwil.

Mae’r digwyddiad yma am ddim ac yn agored i bawb.

Darllen defnyddiol

Cliciwch yma i ddarllen ein briff diweddaraf.

Cliciwch yma i ddarllen y cylchlythyr.

 

Aelodau’r panel

 

Gerraint Jones-Griffiths  ydy’r llysgennad arweiniol ar gyfer y prosiect Engage to Change, prosiect cyflogaeth i helpu cael pobl ifanc rhwng 16-25 oed gydag awtistiaeth neu anabledd dysgu i waith cyflogedig. Mae hefyd yn weithiwr maes i Bobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Mae Gerraint yn aelod gweithgar oi gymuned leol mewn chwaraeon, gwleidyddiaeth a’r côr. Dywed Gerraint ‘Mae gennyf arwyddair. A is not for Autism; A is for Achievement”

Mae Dr. Stephen Beyer yn Uwch Gymrawd Ymchwil yn yr Ysgol Feddygaeth ac yn Arweinydd Mygedol mewn Cyflogaeth Anabledd Dysgu yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae wedi cyhoeddi’n helaeth ar gyflogaeth gyda chefnogaeth a phontio, wedi cynnal astudiaethau ymchwil cenedlaethol ar y model hyfforddwr swydd o gyflogaeth gyda chefnogaeth, cyflogi pobl anabl ac mae wedi gweithio ar nifer o brosiectau Ewropeaidd.

Mae’r Athro Debbie Foster yn Athro Cysylltiadau ac Amrywiaeth Cyflogaeth yn Ysgol Fusnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd. Mae hefyd yn awdur adroddiad Llywodraeth Cymru ar effaith Covid 19 ar bobl anabl “Cloi Allan: rhyddhau bywydau a hawliau pobl anabl yng Nghymru y tu hwnt i COVID-19” a gydgynhyrchwyd gan grŵp llywio o bobl anabl o’r Ffrowm Cydraddoldeb Anabledd. Ystyriodd yr adroddiad dystiolaeth ysgrifenedig a llafar gan bobl anabl a chyrff yn eu cynrychioli, rhwng Medi 2020 a Chwefror 2021. Fe fydd Gweithlu dan arweiniad Gweinidogion yn delio gyda’i argymhellion o fis Medi 2021.

Mae Edward Oloidi yn gynorthwy-ydd ymchwil ym Mhrifysgol De Cymru. Redd ei waith PhD yn edrych ar sut y gallai canfyddiadau cyhoeddus o ran perthnasoedd personol a rhywiol oedolion gydag anableddau deallusol ddylanwadu ar agweddau, credoau ac ymddygiad gweithwyr cymdeithasl (Cymru). Mae Ed wedi cyhoeddi ar rywioldeb a iechyd rhywiol ymysg oedolion gyag anableddau dysgu ac wedi gweithio gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol De Cymru ar amrywiol brosiectau: Offeryn Cyfathrebu Iechyd Anabledd Dysgu, Fframwaith Addygsol Anabledd Dysgu i Staff Gofal Iechyd (Cymru) ac ymchwil Mapio anabledd dysgu (Cymru) ymysg eraill.

Joe Powell ydy Prif Weithredwr Pobl yn Gymtaf Cymru Gyfan, corff ambarel cenedlaethol o grwpiau hunaneiriolaeth, yn cynrychioli llais pobl gydag anableddau dysgu yng Nghymru. Mae hefyd yn ymgyrchydd dros well canlyniadau i bobl gydag anableddau dysgu ac awtistiaeth.

Zoe ydy Prif Weithredwraig Anabledd Dysgu Cymru, corff cenedlaethol sydd yn gweithio i wneud Cymru y lle gorau i bobl gydag anabledd dysgu i fyw ynddo.  Mae ganddi gefndir o weithio gyda phobl ifanc anabl.

Kate Young ydy Cyfarwyddwraig Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan y rhwydwaith cenedlaethol i ofalwyr teulu pobl gydag anableddau dysgu, sydd yn ymgysylltu gyda dros 4,000 o deuluoedd ar draws Cymru. Mae’n Gadeirydd Cynghrair Gofalwyr Cymru, yn gynrychiolydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol i’r Cyngor Partneriaeth Trydydd Sector,  yn aelod o Grŵp Cynghori Gweinidogion ar gyfer Gofalwyr ac yn aelod dinesydd o’r Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol. Fel gofalwr i’w brawd sydd yn awtwistig ac sydd yn byw gydag anableddau dysgu dwys mae ganddi ddealltwriaeth personol o’r model cymdeithasol o anabledd ac o faterion anghyfartaleddau mewn cymdeithas yng Nghymru.

Cynhelir y digwyddiad yma gan y cyrff sydd wedi bod yn rhan o redeg yr Astudiaeth Coronafeirws ac Anabledd Dysgu yng Nghymru. Mae Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn gwneud yr astudiaeth gyda chymorth gan Anabledd Dysgu Cymru, Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan a Phobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Cofrestrwch os gwelwch yn dda i fynychu ac anfonir dolen atoch gyda chyfawyddiadau am sut i ymuno yn y digwyddiad.

Dyddiad: Dydd Llun 27 Medi 2021

Amser: 10:00 – 11:00

200 o leoedd ar gael
Standard
£0.00 y person/dydd
Person with a learning disability
£0.00 y person/dydd
Unpaid carer
£0.00 y person/dydd
Student
£0.00 y person/dydd
Dyddiad: 27/09/2021
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr