Helpu pobl i gyfathrebu ar-lein

Dyddiad: 09.10.2020
Lleoliad: Ar-lein

Mae hwn yn gwrs am ddim.  Mae’n parhau am 2 awr ac mae’n cael ei gynnal ar-lein.

An older man is sitting on a sofa using a tablet to have a video chat

 

Mae’r cyfnod cloi a chadw pellter cymdeithasol yn gallu bod yn anodd, yn enwedig i bobl sydd yn ei chael yn anodd i ddefnyddio pethau fel WhatsApp, Zoom a Skype etc i gyfathrebu ar-lein.

Hyd yn oed cyn y cyfnod cloi roeddem yn gwybod bod pobl gydag anabledd dysgu yn fwy ynysig yn gymdeithasol na phobl eraill yn ein cymdeithas. Gyda’r broblem ychwanegol o gysylltiad wyneb yn wyneb cyfyngedig mae’n bwysicach nag erioed nawr i allu cefnogi pobl i gadw mewn cysylltiad a siarad gydag eraill.

Fe fydd y sesiwn yma yn eich helpu i gefnogi pobl gydag anabledd dysgu i fynd ar-lein ac i gyfathrebu ar-lein.

Fe fydd y sesiwn yn cynnwys

 • Dulliau o gyfathrebu ar-lein
 • Diogelwch ar-lein
 • Cefnogi rhywun ar-lein

Sut fydd y sesiwn yn gweithio

 1. Pan fyddwch yn cofrestru fe fyddwch yn derbyn cyfarwyddiadau ar sut i ymuno gyda’r sesiwn ar-lein. Edrychwch i weld os oes gennych yr offer cywir os gwelwch yn dda, gweler isod.
 2. Fe fydd eich tiwtor yn eich tywys drwy’r cwrs, fe fyddwch yn gweld gwybodaeth ac enghreifftiau ar y sgrin yn ogystal â gallu gweld eich cyd gyfranogwyr a hyfforddwr.
 3. Fe fyddwch yn gallu gofyn cwestiynau a thrafod y dulliau gyda’r tiwtor a’ch cyd gyfranogwyr.
 4. Ar ôl i’r sesiwn orffen fe fyddwch yn derbyn e-bost gyda holl ddeunyddiau’r cwrs.

Os ydych yn defnyddio gliniadur neu gyfrifiadur

Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur fe fyddwch angen

 • Meicroffôn
 • Seinyddion
 • Camera
 • Cysylltiad rhyngrwyd
 • Lawrlwytho’r ap Zoom.

Os ydych yn defnyddio tabled neu ffôn ddeallus

Os ydych yn defnyddio ffôn ddeallus neu dabled fe fyddwch angen

 • Cysylltiad rhyngrwyd
 • Lawrlwytho’r ap Zoom

Unwaith y byddwch wedi archebu lle ar y cwrs fe fyddwn yn anfon cyfarwyddiadau llawn i chi ar sut i ymuno gyda’r sesiwn.

18 o leoedd ar gael
Safonol
Tocyn i unrhyw un sydd ddim yn dod o dan unrhyw un o’r categorïau isod.
£0.00 y person/dydd
Sefydliad bach
I gyrff gydag incwm blynyddol o lai na £1 miliwn.
£0.00 y person/dydd
Person gydag anabledd dysgu
Unrhyw un sydd ag anabledd dysgu yn mynychu yn ei gapasiti ei hun neu fel cynrychiolydd corff fel gwirfoddolwr, aelod neu gyflogai
£0.00 y person/dydd
Rhiant/Gofalwr Teulu
Unrhyw un sydd yn ofalwr di-dâl i berson gydag anabledd dysgu. Does dim rhaid i’r person gydag anabledd dysgu fod gyda’r person.
£0.00 y person/dydd
Myfyriwr
Unrhyw un sydd wedi cofrestru ar gwrs llawn neu ran amser yn berthynol i iechyd a gofal cymdeithasol.
£0.00 y person/dydd
Gofalwr cyflogedig
Gofalwr cyflogedig sydd yn cefnogi rhywun ag anabledd dysgu i fynychu’r digwyddiad na fyddai wedi gallu mynychu/cymryd rhan yn y digwyddiad yn llawn heb gefnogaeth.
£0.00 y person/dydd
Dyddiad: 09/10/2020
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr