Lle rydym yn mynd o’r fan hyn?

Dyddiad: 16.11.2022 - 24.11.2022
Lleoliad: Casnewydd and Cyffordd Llandudno

Dysgu oddi wrth y pandemig i wneud dyfodol gwell

Casnewydd, De Cymru. Dydd Mercher 16 Tachwedd 2022

Cyffordd Llandudno, Gogledd Cymru. Dydd iau 24 Tachwedd 2022

Ers Mawrth 2020  mae pob un ohonom wedi mynd drwy lawer.

Mae “mynd yn ôl i normal” yn rhywbeth rydym yn ei glywed yn aml ar hyn o bryd. Ond beth ydy “normal”? I lawer o bobl gydag anabledd dysgu, roedd bywyd cyn y pandemig ymhell o fod yn berffaith. Ydyn ni mewn gwirionedd eisiau mynd yn ôl i hynny?

Bu’r pandemig, y cyfnod clo a chadw pellter cymdeithasol yn neilltuol o anodd i bobl gydag anabledd dysgu a gwnaeth llawer o broblemau oedd eisoes yn bodoli yn waeth. Mae’r sefyllfa hefyd wedi gwneud Cymru yn wlad mwy anghyfartal i rai pobl.

Ond mae’r pandemig hefyd wedi dysgu pethau newydd i lawer ohonom. Mae llawer o bobl gydag anabledd dysgu wedi dysgu sgiliau newydd ac wedi darganfod ffyrdd newydd o wneud eu bywydau eu hunain a bywydau pobl eraill yn well.

Fe fydd Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru 2022 yn edrych ar yr hyn rydym wedi ei ddysgu o’r profiadau yma a gofyn “Lle rydym yn mynd o’r fan hyn?” i greu gwell dyfodol.

 

Sut y gallwch fod yn rhan o’r digwyddiad?

Rydym yn chwilio am bobl, grwpiau a chyrff sydd yn gallu rhannu’r hyn maen nhw wedi ei brofi a’i ddysgu yn ystod y pandemig Covid, a sut y gellir defnyddio’r rhain i wneud pethau yn well yn y dyfodol.

 

Cliciwch yma i roi gwybod inni eich bod eisiau bod yn rhan o “Lle rydym yn mynd o’r fan hyn?”

Gallai fod ynghylch:

  • Darparu gofal a chymorth
  • Lleihau ynysigrwydd cymdeithasol
  • Gwella iechyd corfforol a meddyliol
  • Amddiffyn hawliau pobl
  • Cynyddu dewis, llais a rheolaeth.

 

Cynhelir y gynhadledd dros ddau ddiwrnod

  • Casnewydd, De Cymru. Dydd Mercher 16 Tachwedd 2022
  • Cyffordd Llandudno, Gogledd Cymru. Dydd iau 24 Tachwedd 2022

 

Fe fydd cyfleoedd  i fod yno yn bresennol yn gorfforol i roi cyflwyniad, cynnal gweithdu neu ddangos ffilm, neu gyfrannu drwy fideo.

Rydym yn annog pawb sydd yn cymryd rhan yn ein cynhadledd flynyddol i gynnwys a chryfhau lleisiau pobl gydag anabledd dysgu.

Hoffem yn arbennig dderbyn cyfraniadau gan bobl sydd yn dioddef hiliaeth.

Rydym yn croesawu cyfraniadau yn Gymraeg a Saesneg.

Cliciwch yma i roi gwybod inni eich bod eisiau bod yn rhan o “Lle rydym yn mynd o’r fan hyn?”

 

Byddwch yn Noddwr neu’n Arddangoswr yn ein Cynhadledd Flynyddol, Lle rydym yn mynd o fan hyn? 

Cliciwch ym am mwy o gwybodaeth.

Gweler beth ddigwyddodd yn “Gallwn weithio allan.” Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru 2022.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr