Sioe Deithiol Engage to Change Wrecsam (Digwyddiad am ddim)

Dyddiad: 17.06.2019
Lleoliad: Wrecsam

Dim ond 6% o bobl ag anabledd dysgu a 16% o bobl gydag awtistiaeth sydd mewn cyflogaeth yn y DU. Rydym ni eisiau newid hyn.

Ymunwch â ni!

Fe fydd Engage to Change yn Wrecsam yn ystod Wythnos Anabledd Dysgu ar dydd Llun 17eg Mehefin gyda ein Sioe Deithio newydd, yn dod at ei gilydd pobl ag anabledd dysgu ac awtistiaeth, rhieni a gofalwyr, cyflogwyr, busnesau lleol, penderfynwyr a mwy i roi gwybod i chi sut y gallai’r prosiect hwn fod o fudd di chi.

Ar hyn o bryd mae’r prosiect Engage to Change yn rhedeg ar draws Cymru i gefnogi pobl ifanc o’r oedran 16-25 gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i fewn i lleoliadau gwaith cyflogedig yn para 6-12 mis.

Oes gennych chi anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth?

Gall Engage to Change eich cefnogi i ddysgu sgiliau newydd ac ennill profiad yn y gweithle, gyda’r nod o symud i mewn i cyflogaeth â thâl. Yn y digwyddiad yma fe fyddwch chi’n gallu clywed popeth ynglŷn â profiadau pobl ifanc arall fel chi sydd wedi  llwyddo trwy’r prosiect.

Ydych chi’n cefnogi pobl ag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth?

Dewch ymlaen i ddarganfod sut y gallai’r prosiect fod o fudd i’r pobl yr ydych yn gweithio gyda trwy cyflogaeth â chymorth, o mwy o annibyniaeth ariannol, i fwy o hyder a cylch cymdeithasol estyngedig. Gallant gyfeirio eu hunain neu gallwch eu cyfeirio atom.

Ydych chi’n gyflogwr sydd am fanteisio ar gronfa newydd o dalent ac amrywiaethu eich gweithlu?

Galwch heibio i’r sioe i gwrdd â’r tîm, cael blas o sut mae popeth yn gweithio, a clywed oddi wrth cyflogwyr arall sydd wedi cymryd rhan a teimlo’r budd o groesawu cyfranogwyr Engage to Change i’w gweithlu.

Caiff y prosiect Engage to Change ei ddarparu mewn partneriaeth rhwng Anabledd Dysgu Cymru, Agoriad Cyf, Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, Prifysgol Caerdydd ac ELITE ac mewn cydweithrediad â Project SEARCH.

National Lottery Community Fund and Welsh Government Logos

50 o leoedd ar gael
Safonol
Tocyn i unrhyw un sydd ddim yn dod o dan unrhyw un o’r categorïau isod.
£0.00 y person/dydd
Sefydliad bach
I gyrff gydag incwm blynyddol o lai na £1 miliwn.
£0.00 y person/dydd
Person gydag anabledd dysgu
Unrhyw un sydd ag anabledd dysgu yn mynychu yn ei gapasiti ei hun neu fel cynrychiolydd corff fel gwirfoddolwr, aelod neu gyflogai
£0.00 y person/dydd
Rhiant/Gofalwr Teulu
Unrhyw un sydd yn ofalwr di-dâl i berson gydag anabledd dysgu. Does dim rhaid i’r person gydag anabledd dysgu fod gyda’r person.
£0.00 y person/dydd
Gofalwr cyflogedig
Gofalwr cyflogedig sydd yn cefnogi rhywun ag anabledd dysgu i fynychu’r digwyddiad na fyddai wedi gallu mynychu/cymryd rhan yn y digwyddiad yn llawn heb gefnogaeth.
£0.00 y person/dydd
Myfyriwr
Unrhyw un sydd wedi cofrestru ar gwrs llawn neu ran amser yn berthynol i iechyd a gofal cymdeithasol.
£0.00 y person/dydd
Dyddiad: 17/06/2019
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr