Llesiant yn y gweithle (Abertawe)

Dyddiad: 05.12.2019
Lleoliad: Abertawe

Two people having a casual chat in the office

Yn ôl ymchwil mae dros un rhan o dair o’r boblogaeth yn y gweithle yn dioddef problemau iechyd meddwl fel iselder, straen neu bryder Mae llawer o bobl wedi dioddef problemau iechyd meddwl neu yn adnabod rhywun sydd wedi dioddef hynny ac mae hyn yn wir iawn mewn perthynas â’r gweithle.
Mae mwy o gyflogwyr a rheolwyr yn cydnabod yr angen i fuddsoddi mewn hyfforddiant i helpu eu staff a’u corff i ddeall iechyd meddwl yn well a sut i wneud y gweithle yn iachach yn feddyliol.
Fe fydd yr hyfforddiant yma yn rhoi gwell dealltwriaeth i gyflogwyr a rheolwyr o’r amrediad o broblemau iechyd meddwl a sut maen nhw’n effeithio ar y gweithle. Fe fyddwn yn edrych ar ffyrdd o wella iechyd meddwl a llesiant cadarnhaol a sut y mae buddsoddi mewn arferion da yn debygol o gael effaith gadarnhaol ar bawb.

Mae’r cwrs yn cynnwys

  • Beth ydy llesiant yn y gweithle a sut mae’n berthnasol i’m gweithle?
  • Canllaw ar iselder, straen a phryder.
  • Problemau iechyd meddwl cyffredin eraill yr ydych efallai wedi clywed amdanyn nhw ond wedi bod yn rhy ofnus i holi amdanyn nhw.
  • Sut i drafod iechyd meddwl yn y gweithle.
  • Sut i helpu cydweithiwr allai fod yn mynd drwy gyfnod anodd
  • Creu gweithle sydd yn iachach yn feddyliol
  • Cyflwyniad i ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer y gweithle a sut y gall hyn fod o fudd i’ch corff.

Ar gyfer

Mae’r sesiwn hyfforddi yma ar gyfer staff a rheolwyr sydd eisiau dysgu rhagor am y pwnc hwn a dulliau i’w weithredu.

 

 

 

18 o leoedd ar gael
Safonol
Tocyn i unrhyw un sydd ddim yn dod o dan unrhyw un o’r categorïau isod.
£80.00 y person/dydd
Sefydliad bach
I gyrff gydag incwm blynyddol o lai na £1 miliwn.
£40.00 y person/dydd
Person gydag anabledd dysgu
Unrhyw un sydd ag anabledd dysgu yn mynychu yn ei gapasiti ei hun neu fel cynrychiolydd corff fel gwirfoddolwr, aelod neu gyflogai
£20.00 y person/dydd
Rhiant/Gofalwr Teulu
Unrhyw un sydd yn ofalwr di-dâl i berson gydag anabledd dysgu. Does dim rhaid i’r person gydag anabledd dysgu fod gyda’r person.
£20.00 y person/dydd
Gofalwr cyflogedig
Gofalwr cyflogedig sydd yn cefnogi rhywun ag anabledd dysgu i fynychu’r digwyddiad na fyddai wedi gallu mynychu/cymryd rhan yn y digwyddiad yn llawn heb gefnogaeth.
£20.00 y person/dydd
Myfyriwr
Unrhyw un sydd wedi cofrestru ar gwrs llawn neu ran amser yn berthynol i iechyd a gofal cymdeithasol.
£20.00 y person/dydd
Dyddiad: 05/12/2019
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr