Mae Ffrindiau Gigiau yn gynllun cyfeillio sydd yn paru pobl gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth yng Nghaerdydd gyda gwirfoddolwyr sydd yn rhannu’r un diddordebau, fel eu bod yn gallu mynd i gigau a digwyddiadau gyda’i gilydd.


1 Ebrill 2018 – 31 Mawrth 2019. Cyllidwyd gan Gymdeithas Tai First Choice .


Friends at a gig together

Mae Ffrindiau Gigiau yn canolbwyntio’n benodol ar ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal gyda’r nos, fel cyngherddau, er mwyn dymchwel nifer o’r rhwystrau sydd yn atal pobl gydag anabledd dysgu rhag mynd allan gyda’r nos ac aros i fyny’n hwyr.

Mae’r rhwystrau yma’n cynnwys diffyg cefnogaeth neu gefnogaeth anhyblyg sydd yn gorfodi pobl i adael digwyddiadau yn gynnar. Mae rhwystrau eraill yn cynnwys trafnidiaeth, hyder, diogelwch a hygyrchedd lleoliadau a digwyddiadau. Yn bwysicaf, mae Ffrindiau Gigiau yn rhydd i ddewis beth ydy eu ‘gig’ a phryd a lle maen nhw eisiau mynd.

Gall ‘gig’ fod yn gyngerdd neu gŵyl, ond hefyd gall fod yn gêm rygbi, taith i’r amgueddfa neu barc pleser, neu ymweliad â’r traeth. Gallai eich Ffrind Gig fod yn Ffrind Pêl Droed, Ffrind Sglefr Rolio, Ffrind Syrffio. Os ydych chi’n cael anhawster i fynd i ddigwyddiadau a Gigiau gall Ffrind Gig wneud hyn yn bosibl i chi. Mater i chi ydy dweud wrthyn ni pa fath o Ffrind rydych chi eisiau!

Os ydych dros 18 oed ac yn byw yng Nghaerdydd, ac os hoffech gael Ffrind Gig i fynd allan yn amlach, neu os ydych yn adnabod rhywun gydag anabledd dysgu a fydda’n elwa o gael Ffrind Gig, yna cysylltwch gyda ni.

Ein tîm Ffrindiau Gigiau ydy Kai Jones, Cydgysylltydd Prosiect, a Kylie Smith, Gweinyddydd Prosiect. Cysylltwch drwy e-bost: gigbuddies@ldw.org.uk neu ffôn: 07. Gallwch hefyd ddilyn Gig Buddies Cardiff / Ffrindiau Gigiau Caerdydd ar  FacebookTwitter and Instagram.