Digwyddiad rhwydwaith Cymuned Arfer Technoleg wedi’i Bersonoli

Dyddiad: 12.08.2021
Lleoliad:

Ymunwch gyda ni ar ddydd Iau 12 Awst i ymuno gyda sgyrsiau a thrafodaethau ar sut i adeiladu sgiliau a hyder staff cefnogi er mwyn iddyn nhw allu helpu pobl gydag anabledd dysgu i ddefnyddio technoleg yn eu bywydau.

Mae nifer o ffyrdd y gall pobl gydag anableddau dysgu ddefnyddio technoleg i gyfathrebu, cynyddu eu hannibyniaeth a byw eu bywydau yn y byd modern.

Mae defnyddio technoleg mewn bywydau o ddydd i ddydd wedi symud ymlaen o fod yn foethusrwydd neu ychwanegiad i fod yn rhan hanfodol o fywyd modern.

Gall gweithwyr cefnogi chwarae rhan allweddol mewn galluogi pobl i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd hyn drwy

  • darganfod beth mae pobl eisiau mewn bywyd a pha dechnoleg sydd yn gallu helpu
  • helpu pobl i gael y technoleg cywir
  • cefnogi pobl i ymdopi gyda thechnoleg newydd yn cynnwys dysgu sgiliau newydd iddyn nhw
  • goresgyn rhwystrau a chymryd ymagwedd positif tuag at risg.

Mae’n hanfodol bod gwasanaethau cefnogi a gweithwyr cefnogi heddiw yn fedrus ac yn hyderus  i ymgorffori technoleg yn y gefnogaeth maen nhw’n ei ddarparu.

Ymunwch gyda ni i glywed sut mae amrywiol gyrff ar draws Cymru yn cefnogi datblygiad ac ymarfer staff fel bod technoleg yn dod yn rhan beunyddiol derbyniol o fywydau a chefnogaeth pobl gydag anableddau.

Mae siaradwyr yn cynnwys

  • Emma Nichols a Vince Scaif, Hft
  • Sorin Annuar , Mirus – darparydd cefnogaeth
  • Aaron Edwards, Rhwydwaith Arloesi Dysgu Technoleg Cynorthwyol

Dyddiad: Iau12 Awst

Amser: 10:00 – 11:30 am

Lleoliad: ar-lein  drwy Zoom

200 o leoedd ar gael
Safonol
Tocyn i unrhyw un sydd ddim yn dod o dan unrhyw un o’r categorïau isod.
£0.00 y person/dydd
Sefydliad bach
I gyrff gydag incwm blynyddol o lai na £1 miliwn.
£0.00 y person/dydd
Person gydag anabledd dysgu
Unrhyw un sydd ag anabledd dysgu yn mynychu yn ei gapasiti ei hun neu fel cynrychiolydd corff fel gwirfoddolwr, aelod neu gyflogai
£0.00 y person/dydd
Rhiant/Gofalwr Teulu
Unrhyw un sydd yn ofalwr di-dâl i berson gydag anabledd dysgu. Does dim rhaid i’r person gydag anabledd dysgu fod gyda’r person.
£0.00 y person/dydd
Myfyriwr
Unrhyw un sydd wedi cofrestru ar gwrs llawn neu ran amser yn berthynol i iechyd a gofal cymdeithasol.
£0.00 y person/dydd
Gofalwr cyflogedig
Gofalwr cyflogedig sydd yn cefnogi rhywun ag anabledd dysgu i fynychu’r digwyddiad na fyddai wedi gallu mynychu/cymryd rhan yn y digwyddiad yn llawn heb gefnogaeth.
£0.00 y person/dydd
Dyddiad: 12/08/2021
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr