Astudiaeth Coronafeirws a Phobl gydag Anableddau Dysgu

Dyddiad: 17.05.2021
Lleoliad: Ar-lein trwy Zoom

Beth sydd wedi bod yn digwydd i bobl gydag anableddau dysgu yng Nghymru ers Mawrth 2020?

Woman with a learning disability wearing a mask talking to a support worker

Mae’r pandemig COVID-19 wedi stopio a newid llawer o’r pethau rydyn ni’n eu gwneud, ein perthnasoedd a’r cymorth mae pobl yn ei gael.

Mae’r newidiadau yma wedi bod yn anodd i bawb, ond mae pob profiad yn wahanol.

Mae pobl gydag anableddau dysgu wedi cael eu profiadau unigryw eu hunain sydd yn rhaid eu deall a rhaid gwrando arnyn nhw er mwyn inni allu cynllunio i wneud pethau yn well yn y dyfodol.

Mae’r digwyddiad yma yn gyntaf o nifer i amlygu’r effaith mae’r pandemig wedi ei gael ar bobl gydag anableddau dysgu yng Ngymru. Fe fydd yn rhannu’r hyn rydyn ni wedi ei ddysgu hyd yn hyn o’n hymchwil. Fe fyddwn ni’n rhannu’r hyn rydyn ni wedi ei ddysgu oddi wrth y bobl gydag anableddau dysgu yng Nghymru sydd wedi cymryd rhan yn ein hastudiaeth.

Fe fyddwn ni’n esbonio’r prif bethau rydyn ni wedi eu dysgu a siarad am beth sydd wedi digwydd i bobl. Fe fyddwn ni hefyd yn trafod beth rhagor sydd angen inni ei wybod i ddeall yn well beth sydd wedi digwydd, a beth sydd angen digwydd i sicrhau bod gan bobl gydag anableddau dysgu lais wrth wneud pethau’n well yn y dyfodol.

Fe fyddwn ni’n cynnal digwyddiadau eraill yn y misoedd nesaf i rannu rhagor o’r hyn rydyn ni wedi ei ddysgu o’r astudiaeth ac i drafod beth mae hyn yn ei olygu i wasanaethau a pholisi nawr ac yn y dyfodol.

Fe fydd y digwyddiad yn:

 1. Esbonio beth ydy’r Astudiaeth Coronafeirws ac Anableddau Dysgu.
 2. Rhannu a thrafod beth rydyn ni wedi ei ddarganfod yng Nghymru hyd yn hyn .
 3. Darganfod beth yn rhagor y dylen ni ei wybod am sut mae’r pandemig wedi effeithio ar bobl gydag anableddau dysgu yng Nghymru.
 4. Trafod beth mae’r canfyddiadua yn ei olygu i gynllunio yn y dyfodol

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gynnal gan y cyrff sydd wedi cymryd rhan mewn rhedeg yr Astudiaeth Coronafeirws ac Anableddau Dysgu yng Nghymru. Fe fydd Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn gwneud yr astudiaeth gyda chymorth gan Anabledd Dysgu Cymru,  Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan a Phobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Pwy ddylai fynychu

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn deall profiadau cyfnod clo pobl gydag anableddau dysgu yng Nghymru a beth mae’r rhain yn ei olgyu i’r dyfodol

Mwy o gwybodaeth

Mae gwybodaeth am y digwyddiad yma ar gael drwy e-bostio un o’r bobl ganlynol:

stuart.todd@southwales.ac.uk

Cath.lewis@ldw.org.uk

Gwen@allwalesforum.org.uk

Tracey@allwalespeople1st.co.uk

Dyddiad, amser a lleoliad

Ar-lein trwy Zoom

Dydd Llun 17 Mai 2021

1:00 yp tan 2:30 yp

Os oes gennych  anabledd dysgu ac os hoffech gael unrhyw help neu gefnogaeth i archebu lle ffoniwch Tracey ar 07956082211

Os ydych yn defnyddio gliniadur neu gyfrifiadur

Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur fe fyddwch angen

 • Meicroffôn
 • Seinyddion
 • Camera
 • Cysylltiad rhyngrwyd
 • Lawrlwytho’r ap Zoom.

Os ydych yn defnyddio tabled neu ffôn ddeallus

Os ydych yn defnyddio ffôn ddeallus neu dabled fe fyddwch angen

 • Cysylltiad rhyngrwyd
 • Lawrlwytho’r ap Zoom

Unwaith y byddwch wedi archebu lle ar y cwrs fe fyddwn yn anfon cyfarwyddiadau llawn i chi ar sut i ymuno gyda’r sesiwn.

200 o leoedd ar gael
Standard
Ticket for anyone who does not fall into any of the categories below.
£0.00 y person/dydd
Concession
For organisations with an annual income of less than £1Million.
£0.00 y person/dydd
Person with a learning disability
Anyone who has a learning disability attending in their own capacity or as a representative of an organisation as volunteer, member or employee.
£0.00 y person/dydd
Parent / Family Carer
Anyone who is an unpaid carer for a person with a learning disability. The person with a learning disability does not have to be with the person.
£0.00 y person/dydd
Paid Support
A paid carer supporting someone with a learning disability to attend the event who would not be able to attend/participate fully without support
£0.00 y person/dydd
Student
Anyone who is registered as a full or part time student not in employment
£0.00 y person/dydd
Dyddiad: 17/05/2021
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr