Allwch chi ein helpu ni?

Rydym ni eisiau siarad gyda 200 o bobl gydag anabledd dysgu cyn ddiwedd mis Ionawr 2021. Dyma fydd y cyntaf o 3 cyfweliad. Rydym am ddarganfod sut mae bywydau pobl wedi bod yn ystod y pandemig coronafeirws.

Rydym yn gofyn i bobl lofnodi ein ffurflen Mynegi Diddordeb os gwelwch yn dda. Project logo showing a map of wales

Astudiaeth blwyddyn yw hon sy’n cynnwys ymchwilwyr a sefydliadau ledled y DU i ddarganfod ac adrodd ar sut mae coronafeirws yn effeithio ar fywydau pobl ag anabledd dysgu. Mae’n cael ei ariannu gan UK Research and Innovation.

Pam mae’r astudiaeth hon yn cael ei chyflawni?

Mae coronafeirws wedi arwain at newidiadau i bob un ohonom. Nid yw rheolau cymdeithasol newydd a newidiadau yn ein bywydau o ddydd i ddydd bob amser yn hawdd byw gyda nhw.  Sut mae bywydau pobl ag anableddau dysgu wedi cael eu newid a sut maen nhw’n teimlo am hyn?  Rydym am gael gwybod gan bobl ac yna rydym am rannu’r hyn rydyn ni’n ei ganfod gyda llunwyr polisi, gwasanaethau a phobl eu hunain yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn.

Pwy ydyn ni am iddyn nhw gymryd rhan yn yr astudiaeth?

Hoffem glywed gennych chi os:

  • ydych chi’n berson ag anabledd dysgu
  • ydych chi’n rhiant neu’n ofalwr di-dâl i berson ag anabledd dysgu
  • ydych chi’n weithiwr cymorth â thâl sy’n cefnogi person ag anabledd dysgu neu
  • rydych chi’n gweithio i sefydliad sy’n adnabod pobl a allai fod eisiau rhannu eu straeon.

Pwy sy’n gwneud yr astudiaeth hon yng Nghymru?

Yng Nghymru bydd ymchwilwyr o Brifysgol De Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn cynnal yr astudiaeth gyda chymorth Anabledd Dysgu Cymru, Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan a Phobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Beth fydd cymryd rhan yn ei olygu?

  • Mae’r ymchwilwyr am gyfweld â 200 o bobl ag anabledd dysgu yng Nghymru.
  • Efallai na fydd rhai oedolion ag anableddau dysgu yn gallu siarad ag, mae ymchwilwyr am siarad â 100 o ofalwyr teuluol neu staff cymorth cyflogedig a allai ddweud wrth ymchwilwyr am yr hyn sydd wedi digwydd i’r bobl hynny hefyd
  • Bydd yr ymchwilwyr yn cyfweld pobl 3 gwaith yn ystod y flwyddyn. Gweithredir cyfweliad yr arolwg i ateb gofynion y person.  Er enghraifft, ar-lein, wyneb yn wyneb (rhith) neu ar y ffôn.
  • Bydd cwestiynau’n ymwneud â’u lles, eu hiechyd, eu bywyd cymdeithasol, eu gwasanaethau, y materion sy’n peri pryder iddynt a sut mae coronafeirws wedi effeithio ar eu bywydau.

Cofrestrwch eich diddordeb os gwelwch yn dda

Os oes gennych ddiddordeb neu os ydych yn fodlon ein helpu i ddod o hyd i bobl i gymryd rhan, cofrestrwch drwy lenwi’r Ffurflen Mynegi Diddordeb fer yma

Drwy roi eich manylion cyswllt i ni, rydych chi ond yn dweud bod gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am yr astudiaeth ymchwil. Nid yw’n golygu eich bod yn cytuno i gymryd rhan ynddo.

Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi yn nes ymlaen er mwyn i chi allu penderfynu p’un a ydych am gymryd rhan. Ni fyddwn yn defnyddio eich manylion cyswllt am unrhyw reswm arall.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch y daflen friffio hawdd ei deall ar yr astudiaeth i’w gweld yma

Fideo gan Ffion, Cadeirydd Pobl yn Gyntaf Caerffili

Fideo gan Sophie, Cyd-Gadeirydd y Grwp Cyngori Gweinidogol Anabledd Dysgu

Fideo gan Gerraint, Llysgennad Arweiniol Engage to Change

I gael gwybod mwy am yr astudiaeth cysylltwch â:

Prifysgol De Cymru Yr Athro Stuart Todd stuart.todd@southwales.ac.uk ac Edward Oloidi edward.oloidi@southwales.ac.uk

Prifysgol Caerdydd Yr Athro Stephen Beyer beyer@cardiff.ac.uk

Anabledd Dysgu Cymru Karen Warner: 029 20681160 neu e-bostio karen.warner@ldw.org.uk

Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan Ffôn: 02920 811120 neu 07976 223992 neu e-bostio Josh Law: josh@allwalelesforum.org.uk neu Gwen Anslow gwen@allwalesforum.org.uk

Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan. Tracey Drew. tracey@allwalespeople1st.co.uk. Ffôn 07956 082211