“Arloleswr, catalydd ar gyfer newid – a gitarydd heb ei ail” – teyrnged i Brif Swyddog Gweithredol Cartrefi Cymru Adrian Roper ar ei ymddeoliad

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn talu teyrnged heddiw i Brif Swyddog Gweithredol Cartrefi Cymru a chyn Gadeirydd ein bwrdd ymddiriedolwyr,  Adrian Roper wrth iddo gychwyn ar ei ymddeoliad. Mae Adrian a fu yn weithiwr diflino yn y sector anabledd dysgu yng Ngymru am dros 40 mlynedd ac yn wir hyrwyddwr pobl gydag anabledd dysgu, yn … Continued

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn croesawu yn ofalus y cynllun gweithredu anabledd dysgu newydd gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu Cynllun Gweithredu Strategol Anabledd Dysgu ar gyfer 2022-2026. Mae Grace Krause, swyddog polisi Anabledd Dysgu Cymru yn cyflwyno ein barn ar y cynllun, a ddatblygwyd ar y cyd gyda’r Grŵo Cynghori’r Gweinidog ar Anabledd Dysgu (LMDAG), sydd yn disodli’r Rhaglen Gwella Bywydau. Mae gan y cynllun gweithredu 9 o … Continued

Croeso’n ôl i Taylor Florence i Anabledd Dysgu Cymru

Rydym yn falch o groesawu Taylor Florence yn ôl i’r tîm staff yn Anabledd Dysgu Cymru. Diolch i gyllid gan  Kickstart, mae Taylor wedi ymuno gyda’n tîm Polisi a Chyfathrebiadau fel ein Cynorthwy-ydd Cyfathrebiadau dan Hyfforddiant newydd. Helo, fy enw ydy Taylor. Rydw i mor falch o fod yn ôl yn gweithio gydag Anabledd Dysgu … Continued

Rhaid i lywodraeth y DU amddiffyn pobl trawsrywiol

Datganiad ar ran Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, Anabledd Dysgu Cymru, Mencap Cymru a Supported Loving ar y newidiadau arfaethedig i gynlluniau Llywodraeth y DU i wahardd therapi trosi. Rydym yn drist ac yn siomedig i weld bwriad Llywodraeth y DU i beidio â chynnwys amddiffyniad i bobl trawsrywiol yn ei waharaddiad arfaethedig ar therapi … Continued

Ein gwaith polisi Ionawr-Mawrth 2022

Yn 3 mis cyntaf 2022 ymatebodd Anabledd Dysgu Cymru i 9 gwahanol ymgynghoriad ar amrediad o bynciau. Mae ein holl waith polisi i’w weld ar ein tudalen polisi. Rydym eisiau i Gymru fod y wlad orau yn y byd i bobl gydag anabledd dysgu, i fyw, dysgu a gweithio ynddi. Mae ein hymatebion i ymgynghoriadau … Continued

Y newid rydym ei angen – Creu byd gwaith hygyrch

Mae nifer o bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru eisiau bod mewn gwaith cyflogedig ond maen nhw’n cael trafferth i ddarganfodd gweithleoedd addas. Beth sydd angen ei newid i wneud hyn yn bosibl? Ein gwaith ar gyflogaeth Am y 4 blynedd ddiwethaf mae Anabledd Dysgu Cymru wedi bod yn rhan o’r project Engage to Change … Continued

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr