Mae Llywodraeth Cymru wedi addo £1.4 miliwn i gefnogi ei strategaeth unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol cyntaf erioed, gan nodi gweledigaeth lle mae “pobl yn cael eu cefnogi ar yr adegau hynny yn eu bywydau pan fyddant fwyaf agored i unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol”, ac “yn gallu dweud “Rwy’n unig” heb stigma na chywilydd”.


Gallwch weld y fersiwn hawdd ei deall o strategaeth unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol ‘Cymunedau Cysylltiedig’ Llywodraeth Cymru yma – a gynhyrchwyd gan wasanaeth hawdd ei ddeall ‘Anabledd Dysgu Cymru’.


Mae unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn effeithiau cynyddol beryglus i fywyd modern. Mae cydnabyddiaeth gynyddol bod colli cyswllt cymdeithasol ac unigrwydd yn niweidiol iawn i’n hiechyd a’n lles ac mae iddo oblygiadau pellgyrhaeddol, gan gynnwys llai o farwolaethau, problemau cysgu, pwysedd gwaed uchel, ansawdd bywyd gwael, risg uwch o drawiad ar y galon a strôc, iselder ysbryd a hunanladdiad.

Mae pobl ag anabledd dysgu saith gwaith yn fwy tebygol na’u cyfoedion nad ydynt yn anabl i fod yn unig, yn ôl ymchwil ddiweddar gan Mencap. Mewn arolwg yn 2017 gan Sense, nododd dros hanner y bobl anabl eu bod yn teimlo’n unig, gan godi i dros dri chwarter (77%) ar gyfer y rhai 18-34 mlwydd oed.

Mae ‘Cymunedau Cysylltiedig’ yn nodi bod “canlyniadau economaidd, iechyd a chymdeithasol unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn sylweddol, yn enwedig o ran eu heffeithiau ar wasanaethau cyhoeddus. Er enghraifft, rydyn ni’n gwybod bod pobl sy’n unig neu’n ynysig yn fwy tebygol o ymweld â meddyg teulu neu Adran Damweiniau ac Achosion Brys ac yn fwy tebygol o fynd i ofal preswyl.”

Mae ymchwil a gomisiynwyd gan Brosiect Eden yn amcangyfrif y gallai cymunedau sydd wedi’u datgysylltu fod yn costio gwelliant lles posibl o £2.6bn y flwyddyn i Gymru (gyda’r amcangyfrif i economi’r DU yn £32 biliwn bob blwyddyn). Credir bod hyn yn cynnwys galw o £427m ar wasanaethau iechyd, galw o £10m ar blismona a chost o £8m i gyflogwyr oherwydd straen a hunan-barch isel.

Er mwyn mynd i’r afael â’r materion hyn mae’r strategaeth yn nodi nodau Llywodraeth Cymru ac yn “galw ar bob un ohonom [gan gynnwys Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, iechyd a gwasanaethau cyhoeddus, y Trydydd Sector, ac unigolion] i weithio gyda’n gilydd i chwarae rhan wrth adeiladu cymdeithas fwy cysylltiedig a chynhwysol.”

Blaenoriaethau

 

Bydd y strategaeth yn cael ei chefnogi gan Gronfa Unigrwydd ac Arwahanrwydd Cymdeithasol gwerth £1.4 miliwn dros dair blynedd, a fydd yn cefnogi sefydliadau cymunedol i gyflawni a phrofi, neu ddatblygu, dulliau arloesol o fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol.

Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn sefydlu grŵp ymgynghori unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol traws-lywodraeth i oruchwylio, cefnogi a hyrwyddo gweithrediad y strategaeth.

Y strategaeth yw’r cam cyntaf yng ngwaith Llywodraeth Cymru i newid sut mae pobl yn meddwl am unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol, ac mae’n nodi eu gweledigaeth ar gyfer Cymru gysylltiedig. Mae gan y strategaeth bedwar maes blaenoriaeth:

 • Cynyddu cyfleoedd i bobl gysylltu.
 • Gwella seilwaith cymunedol sy’n cefnogi cymunedau cysylltiedig.
 • Cymunedau cydlynol a chefnogol.
 • Adeiladu ymwybyddiaeth a hyrwyddo agweddau cadarnhaol.

Mae pob blaenoriaeth yn cael ei chefnogi gan nifer o nodau a chamau gweithredu, gan gynnwys:

 • Gweithio gydag Arolygiaeth Gofal Cymru i ystyried sut y gellir ymgorffori unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn y Fframweithiau Arolygu.
 • Sefydlu un fframwaith canlyniadau integredig ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, a fydd yn diffinio mesurau perfformiad rhanbarthol a lleol sy’n dangos sut mae gwasanaethau’n cefnogi pobl i leihau teimladau o unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol.
 • Hyrwyddo a galluogi gwirfoddoli, ac ariannu rhaglen genedlaethol o Gredydau Amser.
 • Datblygu’r rhaglen Fusion ymhellach, sy’n darparu cyfleoedd i bobl mewn cymunedau difreintiedig gymryd rhan mewn cyfleoedd diwylliant a threftadaeth.
 • Cefnogi datblygiad cynlluniau rhagnodi cymdeithasol.
 • Gweithio gydag awdurdodau lleol a phartneriaid i wella mynediad at addasiadau tai amserol o ansawdd da.
 • Datblygu set newydd o adnoddau addysgol am gyfryngau cymdeithasol, unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol, i helpu pobl i gymryd rhan ac aros yn ddiogel ar-lein.
 • Datblygu sgwrs genedlaethol i hyrwyddo lles meddyliol, lleihau stigma, a chodi ymwybyddiaeth trwy raglen hirdymor newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Hapus.

Canolbwyntio ar anabledd, anabledd dysgu ac awtistiaeth

Nid oes unrhyw gamau penodol yn gysylltiedig â sut y bydd y strategaeth yn gwella bywydau pobl anabl, pobl ag anabledd dysgu neu bobl awtistig. Yn lle hynny, mae’r strategaeth yn addo “sicrhau bod y gwaith parhaus ar fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn cysylltu â’n rhaglen ‘Gwella Bywydau’ anabledd dysgu ac â’r Cynllun Gweithredu Strategol Awtistiaeth, y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig a’r Cod Ymarfer sydd ar ddod ar ddarparu gwasanaethau awtistiaeth,” yn ogystal â fframwaith Llywodraeth Cymru, ‘Gweithredu ar Anabledd: yr Hawl i Fyw’n Annibynnol’ (tudalennau 24-25).

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn croesawu’r strategaeth newydd a ffocws Llywodraeth Cymru ar fynd i’r afael â mater sy’n cael effeithiau sylweddol ar iechyd a lles pobl ag anabledd dysgu. Wrth sôn am gyhoeddiad y strategaeth, dywedodd Zoe Richards, Prif Weithredwr Anabledd Dysgu Cymru:

“I bobl ag anabledd dysgu gall unigrwydd ac arwahanrwydd ddechrau yn ifanc iawn a dod yn batrwm na ellir ei dorri yn eu bywydau. Mae’r stigma sy’n wynebu pobl ag anabledd dysgu yn gorfodi arwahanrwydd. Mae cyfleoedd i ddatblygu cyfeillgarwch yn gyfyngedig. Dim ond 6% o bobl ag anabledd dysgu sydd mewn cyflogaeth, dim ond 3% o bobl ag anabledd dysgu sy’n byw fel rhan o gwpl, ac mae traean y bobl ag anabledd dysgu yn treulio llai nag awr y tu allan i’w cartref ar ddydd Sadwrn.

“Rhaid i ni sicrhau ein bod yn targedu canfyddiad cymdeithasol o bobl ag anabledd dysgu er mwyn cefnogi newid. Ar hyn o bryd rydym yn archwilio’r themâu hyn trwy ein prosiect Ffrindiau Gigiau yng Nghymru. Mae creu cyfeillgarwch trwy rannu diddordebau a chariad at gerddoriaeth, celf a diwylliant yn creu cyfle i ni ddeall y canfyddiad cymdeithasol o bobl ag anabledd dysgu a sut mae eraill yn dod yn ymhlyg yn eu taith i fywydau cyflawn.”

Gallwch ddysgu mwy am ein gwaith Ffrindiau Gigiau yma.

A group of Gig Buddies during the Pride Cymru parade. They are smiling and are wearing lgbt rainbows and have an lgbt rainbow flag

Ffrindiau Gigiau a gwirfoddolwyr o brosiect Ffrindiau Gigiau Anabledd Dysgu Cymru yn cymryd rhan yng ngorymdaith Pride Cymru y llynedd.