Cynhadledd Flynyddol 2021 – Gallwn ni ei weithio allan

Dyddiad: 08.11.2021 - 12.11.2021
Lleoliad: Online

Gallwch nawr archebu ar gyfer ein cynhadledd flynyddol, “Gallwn ni ei weithio allan.” Eleni byddwn yn edrych ar beth mae gwaith, swyddi a chyflogaeth yn ei olygu i bobl ag anabledd dysgu.

Bydd ein cynhadledd flynyddol, “Gallwn ni ei weithio allan,” eleni yn edrych beth mae gwaith, swyddi a chyflogaeth yn ei olygu i bobl ag anabledd dysgu.

Bydd ein Cynhadledd Flynyddol eleni yn cael ei chynnal ar-lein, gyda chyfres o ddigwyddiadau rhwng 8 Tachwedd a 12 Tachwedd. Bydd pob sesiwn am ddim i ymuno, a gallwch ymuno â chymaint neu gyn lleied ohonynt ag y mynnwch.

Llun 8 Tachwedd 2021 10:00 tan 11:30

Mae ein sesiwn gyntaf o Gallwn ni ei Weithio Allan yn llawn o straeon bywyd go iawn. Gwrandewch a gwyliwch bobl ar draws Cymru yn rhannu eu straeon o waith, gyda a heb dâl.

 • Fe fydd James o Pobl yn Gyntaf Torfaen yn rhannu ei stori o wirfoddoli.
 • Fe fydd Swyddogion Diogelwch Covid Pobl yn Gyntaf y Fro, Mark Tierney a Ben Taylor yn siarad am gael gwaith cyflogedig.
 • Fe fydd Stacey Traylor yn siarad am ei swydd fel gweithiwr gofal iechyd.
 • Fe fydd Mr P o National Star yn siarad am leoliad gwaith yn Amgueddfa Cymru.

Mawrth 9 Tachwedd 2021 10:00 tan 11:30

Fe fydd diwrnod 2 o Gallwn ni ei Weithio Allan yn edrych ar rai rhwystrau i waith y mae pobl gydag anabledd dysgu yn eu wynebu

 • Fe wnaeth Daniel Biddle oroesi anafiadau difrifol yn yr ymsodiadau terfysgol yn Llundain ar 7 Gorffennaf 2005. Mae bellach yn rhedeg Grŵp Rhyngwladol Etifeddiaeth, corff di-elw sydd yn gweithio i ddymchwel rhwystrau i waith i bobl anabl
 • Fe fydd Delyth Lloyd Williams yn siarad am sut mae labeli, diagnosis, canfyddiadau a rhagfarnau yn effeithio ar gyfleoedd gwaith pobl anabl. Dydy merch Delyth ddim wedi cael gwaith cyflogedig erioed ond mae’n cyfrannu at fywyd ei theulu a’i chymuned mewn sawl ffordd sydd yn rhoi synnwyr cyflawniad mawr i hi.
 • Fe fydd Kim Killow, James Lewis a Ramona Murray o’r Rhaglen Trawsnewid Anabledd Dysgu Gogledd Cymru yn siarad am eu gwaith yn delio gyda rhwystrau i waith i bobl gydag anabledd dysgu. Fe fyddan nhw’n rhannu’r cynnydd maen nhw wedi ei wneud ar gyd-gynhyrchu strategaeth cyflogaeth Gogledd Cymru gyfan i bobl gydag anableddau dysgu.

Mercher 10 Tachwedd 2021 10:00 tan 11:30

Pan mae pobl yn cael y gefnogaeth gywir gellir dymchwel nifer o’r rhwystrau i waith fel bod pobl yn gallu cael y swydd maen nhw ei eisiau. Fe fydd y sesiwn yma yn edrych ar gyflogaeth gyda chefnogaeth ar draws Cymru

 • Fe fydd Elsa Jones a Gerraint Jones-Griffiths yn siarad am y prosiect Engage to Change a’u profiadau eu hunain o gael eu cefnogi i waith. Mae Engage to Change yn brosiect sydd wedi bod yn gweithio ar draws Cymru i ddarparu lleoliadau gwaith cyflogedig a llwybr i gyflogaeth i bobl ifanc gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth.
 • Fe fydd Sarah Sidman Jones o Gyngor Bro Morgannwg yn siarad am eu gwaith a’u cynlluniau i helpu pobl gydag anabledd dygsu i waith. Mae Sarah yn rhan o dîm o bobl gydag anabledd dysgu, gweithwyr iechyd, staff awdurdod lleol a phobl o’r trydydd sector sydd yn cydweithio ar ‘Gwaith, gwirfoddoli a chyfleoedd dydd’. Fe fydd ei chyflwyniad yn cynnwys fideo o brofiadau bywyd go iawn pobl
 • Fe fydd Ken Davies a phobl a gyflogir gan raglen cyflgoaeth gyda chefnogaeth Gyngor Sir Penfro yn siarad am eu gwaith. Mae’r rhaglen yn cyflogi 35 o bobl gydag anabledd dysgu neu awtistiaeth mewn caffis, siop fferm, gweithdai trwsio ac ailddefnyddio, tîm cynnal a chadw tir, melin lifio a ffatri. Fe fyddan nhw’n rhannu eu gwaith partneriaeth mewn awdurdod lleol i gael cyllid a chynyddu cyfleoedd i bobl gydag anableddau dysgu.
 • Fe fydd Gyrfaoedd Cymru – Cymru’n Gweithio yn siarad am y gefnogaeth sydd ar gael i fynd i waith a rhoi cyngor i chi am eich dewisiadau. Mae darganfod swydd yn gallu bod yn heriol, ond mae Cymru’n Gweithio yma i helpu.

Iau 11 Tachwedd 2021 10:00 tan 11:30

Mae cael eich gwerthfawrogi am y gwaith rydych chi’n ei wneud ac fel person yn eich gweithle yn bwysig i bob un ohonom. Mae nifer o gyflogwyr yn colli allan ar beth sydd gan bobl gydag anabledd dysgu i’w gynnig a beth maen nhw’n gallu ei gyfranu. Yn y sesiwn yma fe fyddwch yn clywed straeon ac yn clywed gan siaradwyr am sut y mae pobl gydag anabledd dysgu yn gallu bod yn gyflogai a chydweithwyr gwerthfawr.

 • Fe fydd Pobl yn Gyntaf Rhondda Cynon Taf yn rhannu fideo o’u hymgyrch cyflogaeth yn hyrwyddo pobl gydag anabledd dysgu mewn goleuni positif, yn dangos aelodau yn eu lleoliadau gwirfoddoli neu yn gwneud eu gwaith mewn cyflgoaeth cyflogedig. Mae’r fideo yma yn cael ei defnyddio i godi ymwybyddiaeth ymysg cyflogwyr er mwyn iddyn nhw greu rhagor o gyfleoedd i bobl gydag anabledd dysgu.
 • Mae Sara Pickard yn Hyrwyddwraig Cyflogaeth Personau Anabl Llywodraeth Cymru. Fe fydd yn siarad am rôl Hyrwyddwyr Cyflogaeth a sut mae eu gwaith yn cefnogi cyflogwyr bach i ganolig eu maint i ddod yn anabl hyderus a deall y gwerth y gall pobl anabl ei ychwanegu yn y
 • Fe fydd Mirus yn rhannu straeon fideo gan y bobl maen nhw yn eu cefnogi. Fe fyddwch yn gweld sut mae pobl yn teimlo am gael gwaith, bod mewn gwaith a sut mae eu cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Gwener 12 Tachwedd 2021 10:00 tan 11:30

Ar ein 5ed diwrnod a’n diwrnod olaf, fe fyddwn yn edrych ar beth sydd angen ei newid er mwyn gwneud byd gwaith yn well i bobl gydag anabledd dysgu.

Fe fyddwn yn clywed gan banel arbenigol am yr hyn maen nhw’n feddwl sydd angen ei newid.

Yna fe fyddwch chi, ein cynulleidfa, yn cael cyfle i roi eich cwestiwn i’r panel am y problemau a’r cyfleoedd sydd yn y dyfodol.

Aelodau’r Panel

Dr Stephen Beyer, Prifysgol Caerdydd

Sara Pickard, Llywodraeth Cymru

Zoe Richards, Anabledd Dysgu Cymru

Daniel Biddle, Etifeddiaeth Rhyngwladol

Kim Killow, Prosiect Trawsnewid Gogledd Cymru

Archebwch eich lle am ddim yma

 

Cliciwch yma i archebu’ch tocynnau am ddim

  

     

Er cof am Sam Jenkins

Eleni bydd ein cynhadledd yn gyflwynedig i’n cydweithiwr Sam Jenkins fu farw y llynedd.  Daeth Sam i bob un o’n cynadleddau blynyddol i weithio, cymryd rhan a chyfarfod â ffrindiau hen a newydd.  Fe hoffen ni dalu teyrnged i Sam a oedd yn caru bywyd ac roedd gwaith yn rhan bwysig iawn o’r bywyd hwnnw.

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr