Gweithdy Pecyn Cymorth i gael Mynediad i Wasanaethau Cyhoeddus 16 Mehefin

Dyddiad: 16.06.2022
Lleoliad: Ar-lein

Mae hwn yn gwrs am ddim.  10.00am – 12.30pm

Ar y cyd gyda Cerebra rydyn ni’n cynnal gweithdy ar ddefnyddio eu Pecyn Cymorth i gael mynediad i Wasanaethau Cyhoeddus.

Mae’r gweithdy hwn ar gyfer rhieni a gofalwyr yn bennaf. Gall gweithwyr cymorth teuluol fynychu hefyd. Peidiwch â bwcio lle yn y gweithdy os nad ydych chi’n cyd-fynd â’r naill neu’r llall o’r categorïau hyn.

Nod y gweithdy ydy cefnogi teuluoedd sydd yn wynebu anawsterau mewn perthynas â darpariaeth gwasanaethau cefnogi iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg.

Dydy’r gweithdy ddim yn rhoi cyngor cyfreithiol a datrys problemau unigol, ond mae’n siarad am strategaethau cyffredinol y gall rieni eu defnyddio i gael y gwasanaethau maen nhw eu hangen ar gyfer eu plentyn a’u teulu.

Mae’r gweithdy yn agored i gofalwyr teulu a gweithwyr cefnogi sydd yn helpu teuluoedd.

Erbyn diwedd y gweithdy fe fyddwch yn gallu:

  • Adnabod y problemau cyffredinol y mae teuluoedd yn eu wynebu wrth gael mynediad i wasanaethau ac adnabod gwahanol fathau o anghydfod
  • Meddwl am ddulliau datrys problemau i’r problemau yma
  • Defnyddio nifer o lythyrau templed wrth ohebu gyda chyrff cyhoeddus

Mae’r gweithdy yn cynnwys gweithio ar astudiaeth achos.

Cerebra ydy’r elusen sydd yn helpu teuluoedd gyda phlant â chyflyrau ymennydd i ddarganfod bywyd gwell gyda’i gilydd.

Os ydych yn defnyddio gliniadur neu gyfrifiadur

Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur fe fyddwch angen

  • Meicroffôn
  • Seinyddion
  • Camera
  • Cysylltiad rhyngrwyd
  • Lawrlwytho’r ap Zoom.

Os ydych yn defnyddio tabled neu ffôn ddeallus

Os ydych yn defnyddio ffôn ddeallus neu dabled fe fyddwch angen

  • Cysylltiad rhyngrwyd
  • Lawrlwytho’r ap Zoom

Unwaith y byddwch wedi archebu lle ar y cwrs fe fyddwn yn anfon cyfarwyddiadau i chi ar sut i ymuno gyda’r sesiwn.

Darperir y cwrs hwn mewn partneriaeth rhwng Cerebra , All Wales Forum of Parents and Carers ac Anabledd Dysgu Cymru.

   All Wales Forum Logo             

 

 

 

15 o leoedd ar gael
Safonol
Tocyn i unrhyw un sydd ddim yn dod o dan unrhyw un o’r categorïau isod.
£0.00 y person/dydd
Sefydliad bach
I gyrff gydag incwm blynyddol o lai na £1 miliwn.
£0.00 y person/dydd
Person gydag anabledd dysgu
Unrhyw un sydd ag anabledd dysgu yn mynychu yn ei gapasiti ei hun neu fel cynrychiolydd corff fel gwirfoddolwr, aelod neu gyflogai
£0.00 y person/dydd
Rhiant/Gofalwr Teulu
Unrhyw un sydd yn ofalwr di-dâl i berson gydag anabledd dysgu. Does dim rhaid i’r person gydag anabledd dysgu fod gyda’r person.
£0.00 y person/dydd
Myfyriwr
Unrhyw un sydd wedi cofrestru ar gwrs llawn neu ran amser yn berthynol i iechyd a gofal cymdeithasol.
£0.00 y person/dydd
Gofalwr cyflogedig
Gofalwr cyflogedig sydd yn cefnogi rhywun ag anabledd dysgu i fynychu’r digwyddiad na fyddai wedi gallu mynychu/cymryd rhan yn y digwyddiad yn llawn heb gefnogaeth.
£0.00 y person/dydd
Dyddiad: 16/06/2022
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr