Iselder, Pryder a Phobl gydag Anabledd Dysgu (Swansea)

Dyddiad: 22.05.2019
Lleoliad: Swansea

3 people sitting round kitchen table talking

Iselder a phryder ydy’r mathau mwyaf cyffredin o salwch meddwl yn y DU. Mae pobl gydag anabledd dysgu yn llawer mwy tebygol o ddioddef problemau iechyd meddwl fel y rhain na’r boblogaeth yn gyffedinol. Mae’r hyfforddiant yma yn edrych ar yr ymchwil diweddaraf am y rheswm dros hyn a sut i gefnogi rhywun sydd ag anabledd dysgu i ddeall y cyflyrau yma.
Fe fyddwn yn edrych yn fanwl ar y problemau iechyd meddwl cyffredin yma ac yn bwysicaf, y ffyrdd gorau iw trin a chadw’n iach.

Mae’r cwrs yn cynnwys

  • Beth ydy iselder a phryder?
  • Sut mae’n effeithio ar y corff a’r meddwl?
  • Sut y gall iselder a phryder effeithio ar rhywun sydd ag anabledd dysgu?
  • Sut rydyn ni’n adnabod iselder a phryder mewn pobl eraill
  • Sut i helpu rhywun sydd ag anabledd dysgu i ddeall iselder a phryder
  • Dulliau o drin iselder a phryder a sut i gadw’n iach.

Ar gyfer

Mae’r cwrs yma wedi cael ei anelu at unrhyw un sydd eisiau gwell dealltwriaeth o iselder a phryder ac mae’n arbennig o berthnasol i bobl sydd yn cefnogi rhywun sydd ag anabledd dysgu.

Am yr Hyfforddwr

Mae Julie wedi’i hyfforddi ar lefel ôl raddedig mewn iechyd meddwl ac mae wedi derbyn hyfforddiant i gefnogi pobl drwy ddefnyddio amrediad o ymyriadau yn cynnwys ymwybyddiaeth ofalgar, Therapi Gwybyddol Ymddygiadol, Therapi Byr yn canolbwyntio ar atebion a Chyfweld Ysgogiadol.

Mae Julie yn credu bod iechyd meddwl yn ymwneud â’r person cyfan, eu cymuned a’u cymdeithas. Mae’n ceisio gwella iechyd meddwl a llesiant drwy hyfforddiant perthnasol sy’n procio’r meddwl, gwella ymarferion yn y gweithle a chefnogi pobl i ofalu am eu llesiant

18 o leoedd ar gael
Safonol
Tocyn i unrhyw un sydd ddim yn dod o dan unrhyw un o’r categorïau isod.
£80.00 y person/dydd
Sefydliad bach
I gyrff gydag incwm blynyddol o lai na £1 miliwn.
£40.00 y person/dydd
Person gydag anabledd dysgu
Unrhyw un sydd ag anabledd dysgu yn mynychu yn ei gapasiti ei hun neu fel cynrychiolydd corff fel gwirfoddolwr, aelod neu gyflogai
£20.00 y person/dydd
Rhiant/Gofalwr Teulu
Unrhyw un sydd yn ofalwr di-dâl i berson gydag anabledd dysgu. Does dim rhaid i’r person gydag anabledd dysgu fod gyda’r person.
£20.00 y person/dydd
Gofalwr cyflogedig
Gofalwr cyflogedig sydd yn cefnogi rhywun ag anabledd dysgu i fynychu’r digwyddiad na fyddai wedi gallu mynychu/cymryd rhan yn y digwyddiad yn llawn heb gefnogaeth.
£20.00 y person/dydd
Myfyriwr
Unrhyw un sydd wedi cofrestru ar gwrs llawn neu ran amser yn berthynol i iechyd a gofal cymdeithasol.
£20.00 y person/dydd
Dyddiad: 22/05/2019
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr