Rydym yn falch iawn o gyhoeddi rhai newidiadau diweddar i staff yn Anabledd Dysgu Cymru, sy’n ymdrin â’n gwaith ar bolisi, ymchwil, cyfathrebu a phrosiectau arloesol.

Cath Lewis – Uwch Swyddog Polisi ac Ymchwil

Ddiwedd mis Mawrth croesawyd Cath Lewis i’n tîm Polisi a Chyfathrebu fel Uwch Swyddog Polisi ac Ymchwil. Dechreuodd Cath ei gyrfa fel gweithiwr cymdeithasol cyn ymuno â Phlant yng Nghymru, lle bu’n gweithio am 17 mlynedd fel Swyddog Datblygu ar gyfer plant anabl.

Mae Cath yn dod â chyfoeth o wybodaeth ac arbenigedd i’r rôl newydd hon, a fydd yn canolbwyntio ar effaith barhaus pandemig y coronafeirws ar bobl ag anabledd dysgu a’u teuluoedd yng Nghymru.

“Rhan o’m rôl fydd cynorthwyo gyda’r rhan Gymraeg o Astudiaeth Covid y DU”, meddai Cath. “Rydym yn dal i chwilio am gyfranogwyr i gymryd rhan yn y prosiect pwysig hwn – gallwch ddod o hyd i wybodaeth am sut i ymuno ar ein gwefan. Bydd y canfyddiadau’n cael eu rhannu’n eang i dynnu sylw at sut mae’r pandemig wedi effeithio’n anghymesur ar fywydau pobl ag anabledd dysgu. Byddaf hefyd yn gweithio’n agos gyda’r Consortiwm Anabledd Dysgu i sicrhau bod y rhaglen Gwella Bywydau yn parhau i fod yn uchel ar agenda Llywodraeth Cymru.”

Mae Cath yn gerddor talentog sy’n mwynhau chwarae’r piano, sacsoffon a’r clarinet yn ei hamser hamdden yn ogystal â gwrando ar gerddoriaeth. Mae hi hefyd yn mwynhau cwrdd â ffrindiau a bwyta siocled, er, meddai, “ddim o reidrwydd gyda’i gilydd!”

Cysylltwch â Cath Lewis: cath.lewis@ldw.org.uk.

Karen Warner – Rheolwr Arloesi

Bydd llawer ohonoch eisoes yn adnabod ein cydweithiwr Karen Warner gan ei bod wedi gweithio i Anabledd Dysgu Cymru ers blynyddoedd lawer ac wedi cael sawl rôl wahanol yn ystod y cyfnod hwnnw – gan gynnwys rhedeg ein timau hawdd ei ddeall a pholisi a chyfathrebu. Ar 12 Ebrill symudodd Karen o’i rôl fel Rheolwr Polisi a Chyfathrebu i Reolwr Arloesi, lle bydd yn rheoli rhai o’n prosiectau newydd mwyaf arloesol a chyffrous, gan gynnwys Ffrindiau Gigiau Cymru.

“Rwy’n gyffrous iawn i fod yn ymgymryd â rôl Rheolwr Arloesi,” meddai Karen. “Byddaf yn gweithio ar sawl maes o fewn ein prosiect Pobl yr 21ain Ganrif, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.  Rwy’n rheoli prosiect Ffrindiau Cymru, sydd wedi ehangu yn ddiweddar i Ogledd Cymru gyfan, felly rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â phobl ledled Cymru sy’n angerddol am Ffrindiau Gigiau.

“Mae Ffrindiau Gig yn ymwneud â helpu pobl ag anabledd dysgu i gael bywyd cymdeithasol gwych, drwy eu paru â gwirfoddolwr sydd â chwaeth gerddoriaeth debyg a diddordebau eraill. Mae pobl ag anabledd dysgu yn aml yn profi unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol, mwy yn enwedig yn ystod y pandemig. Er mwyn helpu i wella hyn rydym yn dod â phobl at ei gilydd fel rhan o rwydwaith newydd, Cysylltiadau Cymru, a fydd yn edrych ar ffyrdd y gallwn gydweithio i leihau unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol.

“Byddaf hefyd yn gweithio gyda’n cymuned ymarfer technoleg bersonol, ac yn datblygu gwaith o’n prosiect Caru Bywyd Ewropeaidd, sydd wedi cynhyrchu pecyn hyfforddi yn ymwneud â rhyw a pherthnasoedd. Yn olaf, ond nid yn lleiaf, byddaf yn archwilio cyfleoedd i ddatblygu prosiectau newydd. Mae croeso i chi gysylltu â ni – rwy’n edrych ymlaen at gyfarfod a rhwydweithio gyda phobl ledled Cymru!”

Cysylltwch â Karen Warner: karen.warner@ldw.org.uk.

Sam Williams – Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

Yn dilyn newid rôl Karen, rydym yn hapus i gyhoeddi bod Sam Williams wedi cael ei ddyrchafu i’r Rheolwr Polisi a Chyfathrebu. Mae Sam wedi gweithio i Anabledd Dysgu Cymru ers dros ddegawd mewn amryw o rolau polisi a chyfathrebu, gan gynnwys ei rôl ddiweddaraf fel Swyddog Cyfathrebu Engage to Change.

Mae Sam eisoes wedi gweithio gyda’r Grŵp Ymgynghori ar Anabledd Dysgu (rhagflaenydd Grŵp Ymgynghori’r Gweinidog anabledd Dysgu), y Rhwydwaith Gweithio Gyda’n Gilydd gyda Rhieni a thîm Hawdd ei Ddeall Cymru.

Mae Sam yn angerddol am ei gwaith ac yn edrych ymlaen at ei rôl newydd. “Rwy’n gyffrous iawn i fod yn dechrau pennod newydd o’m gyrfa yn Anabledd Dysgu Cymru,” meddai Sam. “Rwy’n teimlo’n freintiedig iawn i weithio gyda grŵp mor wych o bobl yn gwneud gwaith rwy’n ei garu. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at yr heriau newydd y bydd y rôl hon yn eu cyflwyno ac yn chwarae fy rhan yn y gwaith o gyflawni ein cynllun strategol 5 mlynedd a’n prosiect mawr presennol Pobl yr 21ain Ganrif.”

Cysylltwch â Sam Williams: Samantha.williams@ldw.org.uk.

Cath Karen and Sam together and smiling