Mae Anabledd Dysgu Cymru yn croesawu yn ofalus y cynllun gweithredu anabledd dysgu newydd gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu Cynllun Gweithredu Strategol Anabledd Dysgu ar gyfer 2022-2026. Mae Grace Krause, swyddog polisi Anabledd Dysgu Cymru yn cyflwyno ein barn ar y cynllun, a ddatblygwyd ar y cyd gyda’r Grŵo Cynghori’r Gweinidog ar Anabledd Dysgu (LMDAG), sydd yn disodli’r Rhaglen Gwella Bywydau. Mae gan y cynllun gweithredu 9 o … Continued

Rhaid i lywodraeth y DU amddiffyn pobl trawsrywiol

Datganiad ar ran Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, Anabledd Dysgu Cymru, Mencap Cymru a Supported Loving ar y newidiadau arfaethedig i gynlluniau Llywodraeth y DU i wahardd therapi trosi. Rydym yn drist ac yn siomedig i weld bwriad Llywodraeth y DU i beidio â chynnwys amddiffyniad i bobl trawsrywiol yn ei waharaddiad arfaethedig ar therapi … Continued

Ein gwaith polisi Ionawr-Mawrth 2022

Yn 3 mis cyntaf 2022 ymatebodd Anabledd Dysgu Cymru i 9 gwahanol ymgynghoriad ar amrediad o bynciau. Mae ein holl waith polisi i’w weld ar ein tudalen polisi. Rydym eisiau i Gymru fod y wlad orau yn y byd i bobl gydag anabledd dysgu, i fyw, dysgu a gweithio ynddi. Mae ein hymatebion i ymgynghoriadau … Continued

Y newid rydym ei angen – Creu byd gwaith hygyrch

Mae nifer o bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru eisiau bod mewn gwaith cyflogedig ond maen nhw’n cael trafferth i ddarganfodd gweithleoedd addas. Beth sydd angen ei newid i wneud hyn yn bosibl? Ein gwaith ar gyflogaeth Am y 4 blynedd ddiwethaf mae Anabledd Dysgu Cymru wedi bod yn rhan o’r project Engage to Change … Continued

Coronafeirws a phobl ag anabledd dysgu: Amser cwestiynau

Ar 27 Medi 2021, cynhaliodd tîm Yr Astudiaeth Coronafeirws a Dysgu yng Nghymru drydydd digwyddiad ar-lein. Roedd y digwyddiad yn cynnwys panel a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o’r 5 sefydliad partner a fu’n rhan o’r astudiaeth ynghyd â’r Athro Debbie Forster o Brifysgol Caerdydd, awdur yr adroddiad “Drws ar Glo: Datgloi bywydau a hawliau pobl … Continued

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn ymuno gyda dros 150 o grwpiau yn y DU i bwyso ar y Prif Weinidog i weithredu i sicrhau ein Deddf Hawliau Dynol

I nodi Diwrnod Hawliau Dynol y Byd mae Anabledd Dysgu Cymru, ynghyd â dros 150 o grwpiau ar draws y DU, wedi arwyddo llythyr agored (PDF) i’r Prif Weinidog, Boris Johnson, yn ei herio i sicrhau ein Deddf Hawliau Dynol a diogelu Hawliau Dynol ac atebolrwydd democrataidd. Darllenwch fersiwn hawdd ei ddeall o’r llythyr yma … Continued

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr