Ein gwaith polisi Ionawr-Mawrth 2022

Yn 3 mis cyntaf 2022 ymatebodd Anabledd Dysgu Cymru i 9 gwahanol ymgynghoriad ar amrediad o bynciau. Mae ein holl waith polisi i’w weld ar ein tudalen polisi. Rydym eisiau i Gymru fod y wlad orau yn y byd i bobl gydag anabledd dysgu, i fyw, dysgu a gweithio ynddi. Mae ein hymatebion i ymgynghoriadau … Continued

Gwneud Cymru yn wlad well i bobl LHDTC+

Mae cryfhau hawliau pobl LHDTC+ yng Nghymru mor bwysig i bobl gydag anableddau dysgu ag y mae i bob un ohonom   Cynllun Gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru Yn Hydref 2021 ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar eu cynllun gweithredu LHDTC+ Mae LHDTC+ yn meddwl lesbiad, hoyw, deurywiol, trawsrywiol, queer neu gwestiynu ac mae’r plws yn meddwl hunaniaethau … Continued

Fe ddylai ysgol weithio i bob dysgwr

Mae Anabledd Dysgu Cymru a’r  prosiect Engage to Change wedi ymateb i ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru ar y newidiadau i’r Cwricwlwm i Gymru. Ym mis Gorffennaf fe wnaethom gynnal grŵp ffccws gyda chyfranogwyr oedd  n rhieni a gofalwyr oedd yn gweithio mewn ysgolion. Fe wnaethom ymateb i’r ymgynghoriad er mwyn rhoi adborth ar sut orau i … Continued

Strategaeth ar Gyfer Cymdeithas Sydd yn Heneiddio

Mae Anabedd Dysgu Cymru wedi cyflwyno ymateb i ymgynghoriad Llywodraethy Cymru ar Strategaeth ar gyfer cymdeithas sydd yn heneiddio:Cymru Oed Gyfeillgar. Yn ein hymateb roeddem yn pwysleisio’r angen i gynnwys pobl gydag anabledd dysgu mewn cynlluniau i wneud Cymru yn wlad oed gyfeillgar. O ran pobl hŷn gydag anableddau dysgu, mae’n bwysig edrych ar eu … Continued

Cod Ymarfer ar Ddarpariaeth Gwasanaeth Awtistiaeth

Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ymrwymo i gefnogaeth wedi’i ganoli ar y person ar gyfer pobl awtistig Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Cod Ymarfer ar Ddarpariaeth Gwasanaeth Awtistiaeth.  Rydym yn ymateb gydag aelodau eraill y Consortiwm Anabledd Dysgu (Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan … Continued

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders