Cefnogaeth ar gyfer byw yn yr 21ain ganrif

Dyddiad: 10.03.2020
Lleoliad: Llanwrst

Mae technoleg fodern yn chwarae rhan gynyddol yn ein bywydau o ddydd  i ddydd gan gyflwyno manteision ac anfanteision. Gall y technolegau hyn gynnig manteision i bobl sydd angen cefnogaeth ond rydyn ni mewn perygl o adael i bobl gael eu heithrio o fywyd modern os nad ydyn ni’n sicrhau bod gan bawb y cyfleodd i’w defnyddio  .

Mae eitemau syml oddi ar y silff fel ffonau deallus neu offer yn cael eu rheoli gan lais yn y cartref yn bethau prif ffrwd ond ydy pobl sydd yn byw mewn cartrefi gyda chefnogaeth yn cael y mwyaf ohonyn nhw yn eu bywydau ?

Mae technoleg arbenigol fel teleofal ar gael ond ai’r rheswm bod cyn lleied yn ei ddefnyddio oherwydd nad ydy e’n ddefnyddiol neu oherwydd cost, polisi sefydliadol neu bryderon eraill ?

Fe fydd Cefnogaeth ar gyfer Byw yn yr 21ain Ganrif yn edrych ar sut mae 3 corff wedi mynd ati i integreiddio technoleg i fywydau a chefnogaeth o ddydd i ddydd y bobl maen nhw’n gweithio gyda nhw.

Dysgwch sut maen nhw’n gwneud hynny, y canlyniadau cadarnhaol i’r bobl maen nhw’n eu cefnogi a’r problemau maen nhw wedi eu wynebu ar y daith.

Siaradwyr

Bydd Taith Ltd yn siarad am Here2there a sut all wella dewis, llais a rheolaeth y bobl drwy gipio tystiolaeth o’r canlyniadau.

Bydd Prosiect Trawsnewydd Anabledd Dysgu Gogledd Cymru  yn trafod y defnydd o dechnoleg wedi’i bersonoli ac uchelgeisiau’r prosiect i wella dewis, llais a rheolaeth y bobol drwy ddefnyddio technoleg.

Fe fydd Hft  yn trafod eu dulliau sydd wedi’u personoleiddio a’u teilwrra i weithredu Technoleg wedi’i Bersonoleiddio, yn cynnwys Sut mae technoleg wedi chwarae rôl allweddol mewn cynyddu annibyniaeth pobl mewn prosiect symud ymlaen graddfa mawr Sut maen nhw wedi teilwra eu dull o weithredu i weithio gydag awdurdodau lleol i gyrraedd y canlyniad gorau i’r rhai sydd yn derbyn gwasanaethau a chomisiynwyr.

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad yma?

Mae’r digwyddiad yma ar gyfer unrhyw un sydd yn darparu neu yn comisiynu gwasanaeth cefnogi  i bobl gydag anabledd dysgu  yn ogystal â phobl gydag anabledd dysgu a rhieni a gofalwyr .

Dydd Mawrth 10 Mawrth, 10:00 – 12:30

Rhaglen

 

 

 

80 o leoedd ar gael
Safonol
Tocyn i unrhyw un sydd ddim yn dod o dan unrhyw un o’r categorïau isod.
£45.00 y person/dydd
Sefydliad bach
I gyrff gydag incwm blynyddol o lai na £1 miliwn.
£35.00 y person/dydd
Person gydag anabledd dysgu
Unrhyw un sydd ag anabledd dysgu yn mynychu yn ei gapasiti ei hun neu fel cynrychiolydd corff fel gwirfoddolwr, aelod neu gyflogai
£15.00 y person/dydd
Rhiant/Gofalwr Teulu
Unrhyw un sydd yn ofalwr di-dâl i berson gydag anabledd dysgu. Does dim rhaid i’r person gydag anabledd dysgu fod gyda’r person.
£15.00 y person/dydd
Gofalwr cyflogedig
Gofalwr cyflogedig sydd yn cefnogi rhywun ag anabledd dysgu i fynychu’r digwyddiad na fyddai wedi gallu mynychu/cymryd rhan yn y digwyddiad yn llawn heb gefnogaeth.
£15.00 y person/dydd
Myfyriwr
Unrhyw un sydd wedi cofrestru ar gwrs llawn neu ran amser yn berthynol i iechyd a gofal cymdeithasol.
£15.00 y person/dydd
Dyddiad: 10/03/2020
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr