Rhaid i lywodraeth y DU amddiffyn pobl trawsrywiol

Datganiad ar ran Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, Anabledd Dysgu Cymru, Mencap Cymru a Supported Loving ar y newidiadau arfaethedig i gynlluniau Llywodraeth y DU i wahardd therapi trosi. Rydym yn drist ac yn siomedig i weld bwriad Llywodraeth y DU i beidio â chynnwys amddiffyniad i bobl trawsrywiol yn ei waharaddiad arfaethedig ar therapi … Continued

Y newid rydym ei angen – Creu byd gwaith hygyrch

Mae nifer o bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru eisiau bod mewn gwaith cyflogedig ond maen nhw’n cael trafferth i ddarganfodd gweithleoedd addas. Beth sydd angen ei newid i wneud hyn yn bosibl? Ein gwaith ar gyflogaeth Am y 4 blynedd ddiwethaf mae Anabledd Dysgu Cymru wedi bod yn rhan o’r project Engage to Change … Continued

Gwneud Cymru yn wlad well i bobl LHDTC+

Mae cryfhau hawliau pobl LHDTC+ yng Nghymru mor bwysig i bobl gydag anableddau dysgu ag y mae i bob un ohonom   Cynllun Gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru Yn Hydref 2021 ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar eu cynllun gweithredu LHDTC+ Mae LHDTC+ yn meddwl lesbiad, hoyw, deurywiol, trawsrywiol, queer neu gwestiynu ac mae’r plws yn meddwl hunaniaethau … Continued

Pob rhywedd

Yn ystod mis Balchder, neilltuodd Taylor amser i fyfyrio ar eu taith i ddarganfod eu bod nhw’n anneuaidd a pham mae hunaniaeth yn bwysig iddyn nhw. Ar gyfer Mis Pride roeddwn eisiau siarad am fy mhrofiad fel rhan o’r gymuned LGBTQ+. Mae’n bwysig imi rannu fy stori i bobl LGBTQ+ eraill sydd ag anabledd dysgu. … Continued

Darganfod rhagor am ein Gwaith Polisi

Rydyn ni am i Gymru fod y wlad orau yn y byd ar gyfer pobl gydag anabledd i fyw, dysgu a gweithio ynddi.  Mae ein gwaith polisi yn chwarae rôl canolog yn hyn trwy ddylanwadu ar y llywodraeth er mwyn i bobl gydag anabledd dysgu allu mwynhau’r un hawliau â phawb arall yng Nghymru. Rydyn … Continued

Cynyddu amrywiaeth a chynhwysiant hiliol yn Anabledd Dysgu Cymru

Yn Anabledd Dysgu Cymru rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod ein sefydliad yn cynrychioli ac yn cynnwys pobl o bob diwylliant a chefndir. Mae Zoe Richards, ein Prif Swyddog Gweithredol, yn falch o ymrwymo i wyth egwyddor ACEVO i fynd i’r afael â’r diffyg amrywiaeth mewn arweinyddiaeth elusennol. Rydym am sicrhau ein bod yn … Continued

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr