Labeli – drwg angenrheidiol neu faner sy’n grymuso?

Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan wedi cytuno i barhau i ddefnyddio’r term ‘pobl ag anableddau dysgu’. Maent wedi ysgrifennu’r erthygl yma sy’n ysgogi’r meddwl am pam ei bod yn bwysig bod pobl ag anableddau dysgu yn dewis eu labeli eu hunain. Ysgrifennwyd yr erthygl gan Tracey Drew, Cynghorydd Ymgysylltu Aelodaeth, ac mae wedi ei … Continued

Pam rydyn ni’n mynd i Pride

Rydyn ni yn ymuno â Pride Cymru eleni i ddathlu pobl LHDTC+ yng Nghymru. Rydyn ni hefyd yn mynd oherwydd ein bod yn gwybod na allwn byth gymryd ein hawliau yn ganiataol. Rydyn ni yn poeni’n benodol y gallai pobl ag anabledd dysgu a phobl awtistig sy’n drawsryweddol golli mwy o hawliau. Mae’r erthygl yma … Continued

Mae pobl anabl angen cefnogaeth iechyd meddwl gwell

Rhoddodd Tegan Skyrme, Aelod Senedd Ieuenctid Cymru, araith yn y cyfarfod ym mis Rhagfyr ym Mae Caerdydd am pa mor anodd y mae’n gallu bod i bobl anabl dderbyn cefnogaeth gyda’u iechyd meddwl. Mae Tegan yn un o ddau o Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru sydd yn cael eu cefnogi ar hyn o bryd gan Anabledd … Continued

Rhaid i lywodraeth y DU amddiffyn pobl trawsrywiol

Datganiad ar ran Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, Anabledd Dysgu Cymru, Mencap Cymru a Supported Loving ar y newidiadau arfaethedig i gynlluniau Llywodraeth y DU i wahardd therapi trosi. Rydym yn drist ac yn siomedig i weld bwriad Llywodraeth y DU i beidio â chynnwys amddiffyniad i bobl trawsrywiol yn ei waharaddiad arfaethedig ar therapi … Continued

Y newid rydym ei angen – Creu byd gwaith hygyrch

Mae nifer o bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru eisiau bod mewn gwaith cyflogedig ond maen nhw’n cael trafferth i ddarganfodd gweithleoedd addas. Beth sydd angen ei newid i wneud hyn yn bosibl? Ein gwaith ar gyflogaeth Am y 4 blynedd ddiwethaf mae Anabledd Dysgu Cymru wedi bod yn rhan o’r project Engage to Change … Continued

Gwneud Cymru yn wlad well i bobl LHDTC+

Mae cryfhau hawliau pobl LHDTC+ yng Nghymru mor bwysig i bobl gydag anableddau dysgu ag y mae i bob un ohonom   Cynllun Gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru Yn Hydref 2021 ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar eu cynllun gweithredu LHDTC+ Mae LHDTC+ yn meddwl lesbiad, hoyw, deurywiol, trawsrywiol, queer neu gwestiynu ac mae’r plws yn meddwl hunaniaethau … Continued

Pob rhywedd

Yn ystod mis Balchder, neilltuodd Taylor amser i fyfyrio ar eu taith i ddarganfod eu bod nhw’n anneuaidd a pham mae hunaniaeth yn bwysig iddyn nhw. Ar gyfer Mis Pride roeddwn eisiau siarad am fy mhrofiad fel rhan o’r gymuned LGBTQ+. Mae’n bwysig imi rannu fy stori i bobl LGBTQ+ eraill sydd ag anabledd dysgu. … Continued

Darganfod rhagor am ein Gwaith Polisi

Rydyn ni am i Gymru fod y wlad orau yn y byd ar gyfer pobl gydag anabledd i fyw, dysgu a gweithio ynddi.  Mae ein gwaith polisi yn chwarae rôl canolog yn hyn trwy ddylanwadu ar y llywodraeth er mwyn i bobl gydag anabledd dysgu allu mwynhau’r un hawliau â phawb arall yng Nghymru. Rydyn … Continued

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders