Ein gwaith polisi Ionawr-Mawrth 2022

Yn 3 mis cyntaf 2022 ymatebodd Anabledd Dysgu Cymru i 9 gwahanol ymgynghoriad ar amrediad o bynciau. Mae ein holl waith polisi i’w weld ar ein tudalen polisi. Rydym eisiau i Gymru fod y wlad orau yn y byd i bobl gydag anabledd dysgu, i fyw, dysgu a gweithio ynddi. Mae ein hymatebion i ymgynghoriadau … Continued

Y newid rydym ei angen – Creu byd gwaith hygyrch

Mae nifer o bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru eisiau bod mewn gwaith cyflogedig ond maen nhw’n cael trafferth i ddarganfodd gweithleoedd addas. Beth sydd angen ei newid i wneud hyn yn bosibl? Ein gwaith ar gyflogaeth Am y 4 blynedd ddiwethaf mae Anabledd Dysgu Cymru wedi bod yn rhan o’r project Engage to Change … Continued

Gwneud Cymru yn wlad well i bobl LHDTC+

Mae cryfhau hawliau pobl LHDTC+ yng Nghymru mor bwysig i bobl gydag anableddau dysgu ag y mae i bob un ohonom   Cynllun Gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru Yn Hydref 2021 ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar eu cynllun gweithredu LHDTC+ Mae LHDTC+ yn meddwl lesbiad, hoyw, deurywiol, trawsrywiol, queer neu gwestiynu ac mae’r plws yn meddwl hunaniaethau … Continued

Roedd 57% o bobl ag anabledd dysgu wedi talu am wasanaeth taliad uniongyrchol nad oeddent yn ei dderbyn

Yr hyn rydym wedi’i ddarganfod am coronafeirws a bywydau pobl ag anabledd dysgu Cam 2 Mae’r erthygl hon yn rhannu’r hyn mae pobl wedi’i ddweud wrthym am sut oedd eu bywydau yn ystod coronafeirws. Mae’n cynnwys risg, brechlynnau, bywydau digidol a mynediad i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ac effaith gofalu. Cyhoeddwyd 5 o sesiynau … Continued

Pob rhywedd

Yn ystod mis Balchder, neilltuodd Taylor amser i fyfyrio ar eu taith i ddarganfod eu bod nhw’n anneuaidd a pham mae hunaniaeth yn bwysig iddyn nhw. Ar gyfer Mis Pride roeddwn eisiau siarad am fy mhrofiad fel rhan o’r gymuned LGBTQ+. Mae’n bwysig imi rannu fy stori i bobl LGBTQ+ eraill sydd ag anabledd dysgu. … Continued

Strategaeth ar Gyfer Cymdeithas Sydd yn Heneiddio

Mae Anabedd Dysgu Cymru wedi cyflwyno ymateb i ymgynghoriad Llywodraethy Cymru ar Strategaeth ar gyfer cymdeithas sydd yn heneiddio:Cymru Oed Gyfeillgar. Yn ein hymateb roeddem yn pwysleisio’r angen i gynnwys pobl gydag anabledd dysgu mewn cynlluniau i wneud Cymru yn wlad oed gyfeillgar. O ran pobl hŷn gydag anableddau dysgu, mae’n bwysig edrych ar eu … Continued

Darganfod rhagor am ein Gwaith Polisi

Rydyn ni am i Gymru fod y wlad orau yn y byd ar gyfer pobl gydag anabledd i fyw, dysgu a gweithio ynddi.  Mae ein gwaith polisi yn chwarae rôl canolog yn hyn trwy ddylanwadu ar y llywodraeth er mwyn i bobl gydag anabledd dysgu allu mwynhau’r un hawliau â phawb arall yng Nghymru. Rydyn … Continued

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders